Riječko Gradsko vijeće dalo je suglasnost KD Vodovod i kanalizacija za zaduženje za realizaciju jednog od najvećih projekata u vodno-komunalnom sektoru u Hrvatskoj financiranog sredstvima kohezijskih fondova EU.

Na početku maratonske sjednice Gradsko vijeće je za suce porotnike Općinskog suda u Rijeci imenovalo  Roberta Blaškovića, Vedranu Butorac i Antuna Mavrovića. Andrej Poropat razriješen je dužnosti predsjednika Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke, a na njegovo mjesto je imenovan Sandro Vizler. Za članice Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku od strane osnivača imenovane su Laura Marchig i Lara Badurina.

Statut Grada Rijeke konačno usklađen sa zakonom

Nakon neuspjelog pokušaja usvajanja usklađivanja Statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, što je bila propisana obveza jedinicama lokalne samouprave, Statut Grada Rijeke konačno je usklađen sa zakonom. U veljači, kada je ta točka bila na dnevnom redu, prijepor je nastao oko amandmana koje je dio vijećnika predložio, vezan uz ovlasti gradonačelnika, zbog čega vijećnici koji čine većinu u Vijeću nisu prihvatili izmjene Statuta. Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je podsjetio kako se od Gradskog vijeća traži da poduzme odgovarajuće radnje kako bi se zakonom previđene izmjene donijele. I ovaj put su problem predstavljali amandmani. Tihomir Čordašev (AM) je predložio amandman kojim bi se članak 4. Statuta mijenjao, u smislu davanja gradonačelnikove suglasnosti za zaduživanje ili davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad iznosa od 1.000.000,00 smatrajući kako bi ih trebalo davati Gradsko vijeće, a ne gradonačelnik, koji prema njemu, ne bi trebao donositi niti opće akte. Čordašev je također predložio opciju da se u Statut unese izmjena da tri vijećnika mogu potpisati prijedlog za osnivanje Mjesnog odbora te dodao da ukoliko se ne podrže njihovi amandmani, neće podržati izmjene Statuta.

Isti je stav ponovila i Ivona Milinović (HDZ) jer je i njena stranka amandmanima predlagala da se suglasnost za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka ograniči na iznos od 1.000.000,00. Sadašnji Statut propisuje da gradonačelnik daje suglasnost do ukupnog iznosa od 10.000.00,00 kuna, što u HDZ-u smatraju „carskim ovlastima“. Vijećnici HDZ-a su naglasili da će biti suzdržani ako se njihovi amandmani ne usvoje. Ana Trošelj je kazala kako će Klub (PGS) podržati izmjene Statuta, isto je kazao i Mate Tomljanović (HSU,IDS). Sandro Vizler (HNS) pozvao vijećnike da budu odgovorni kazavši kako se, što se tiče sadržaja, Statut može mijenjati, ali da o tome treba razgovarati u jednom dužem periodu, ali ne na ovakav način. Danko Švorinić (Lista Ri) je kazao kako neće podržati izmjene Statuta u ovom obliku te predložio kompromis da se maksimalni iznos prepolovi na 5 milijuna i na taj način svi budu zadovoljni. Josip Ostrogović (HDZ) je kazao kako se sada minorne stranke bune, dok gradonačelnik dijeli suglasnosti šakom i kapom,  zaboravljajući da u Hrvatskoj vlada demokracija i oni mogu predlagati što žele. Duško Milovanović (SDP) je kazao kako oni za razliku od HDZ-a imaju povjerenje u gradonačelnika. Vojko Braut (Laburisti, SDP, SDSS), je kazao kako se u trenutku, kada Statut treba uskladiti sa zakonom imamo situaciju da stranke AM i HDZ zbog politiziranja ucjenjuju, ne želeći prihvatiti ono na što ih  zakon obvezuje ukoliko se ne prihvate njihovi amandmani.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako vijećnik Čordašev ne razumije da on kao gradonačelnik opće akte donosi sukladno Statutu, te ovlastima i zakonima koje to omogućuju, sviđalo se to vijećnicima HDZ-a i AM ili ne. Što se tiče ovlaštenja za zaduženje nije točno da ih dijeli šakom i kapom, kako tvrde vijećnici HDZ-a. Suglasnost se daje za zaduženje, nakon čega za daljnje postupke odgovaraju direktori i članovi nadzornih odbora i uprava društava. Do sada je takvu suglasnost dao tri ili četiri puta, a kada takvu suglasnost i da, o tome na prvoj sjednici informira Gradsko vijeće, dok se svaka takva odluka odmah objavi na web stranicama. Uostalom za takav je način rada Grad Rijeka više puta dobio nagrade za transparentnost, kazao je Obersnel. Što se njega tiče nema nikakvih problema da se prijedlog za osnivanje novih MO donosi sukladno Poslovniku Gradskog vijeća. Što se zaduženja tiče, kazao je kako se Vijeće godišnje ne sastaje čak tri mjeseca. Zaduženja o kojima je riječ su uglavnom manje vrijednosti jer o velikima odlučuje Gradsko vijeće. Predložio je amandman kojim bi ovlaštenje ostalo u iznosu do 1 milijun eura odnosno 7,5 milijuna kuna. Amandmani HDZ-a nisu prihvaćeni dok je Tihomir Čordašev povukao veći dio amandmana. Vijećnici su potom sa 19 glasova za, 4 protiv i 5 suzdržanih usvojili izmjene Statuta.

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu

Nakon iscrpne rasprave, Vijeće nije prihvatilo Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu. Premda je gradonačelnik pojasnio kako se rashodi nisu mogli smanjivati  zbog obaveza koje proizlaze iz plaća, ugovora. Mogao se kratiti socijalni program, javne potrebe u kulturi i sportu, ali su one ionako bitno smanjene. kazao je kako je pokrenuo je postupak rješavanja deficita koji će se do kraja godine  smanjiti za 80 milijuna kuna pregovorom s nadležnim ministarstvima za naknadu za imovinu koju ionako koriste državna tijela u gradu. Do kraja godine bit će predložen i program mjera za smanjenje deficita. U razdoblju od 6-7 godina bi se taj deficit u potpunosti eliminirao, a ukoliko se u prihodovnoj strani nešto promijeni taj će rok biti kraći, kazao je gradonačelnik..

Prihodi proračuna ostvareni su u iznosu od 790,2 milijuna kuna ili 89,4% godišnjeg plana, dok su rashodi iznosili 812,5 milijuna kuna ili 91,7% plana. To znači da je u 2017. godini ostvaren manjak prihoda u iznosu od 22,3 milijuna kuna, od čega se 20,7 milijuna kuna odnosi na Grad Rijeku, a 1,5 milijuna kuna na manjak prihoda proračunskih korisnika. Iz navedenog proizlazi da ukupni manjak gradskog proračuna, s prenesenim manjom iz prethodnih godina, iznosi 268,1 milijun kuna. Pokazatelji govore da su od 2008. na ovamo, nakon čitavog niza poreznih reformi, prihodi od poreza smanjeni za 19% odnosno preko 50 milijuna kuna. Niti jedna Vladina kompenzacijska mjera nema dostatni učinak i to će imati negativne posljedice u narednim godinama. Uslijedila je oštra rasprava koju je svojim stavovima o lošem upravljanju gradom i zaostajanju Rijeke, bespotrebnom zaduživanju i zanemarivanju potreba građana Rijeke izazvao vijećnik Josip Ostrogović (HDZ), u koju su se uključili i vijećnica Ivona Milinović i Tihomir Čordašev (AM). Pojedine stavke Izvješća branila je vijećnica Tamara Martinčić nabrojivši što se je sve uspjelo realizirati raspoloživim sredstvima proračuna u protekloj godini. Prilikom glasovanja, Izvješće na koncu nije usvojeno.

Zaduženje KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

Gradsko vijeće Grada Rijeke dalo je KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. suglasnost za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 134.687.000,00 kuna, kod Erste&Steiermarkische bank d.d., za sufinanciranje projekta Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka koji obuhvaća područje grada Rijeke i Kastva i općine Viškovo, Čavle i Jelenje i jedan je od najvećih projekata u vodno-komunalnom sektoru na području Republike Hrvatske i koji je uvršten na listu strateških projekata Republike Hrvatske. Vrijednost projekta procjenjuje se na iznos od 1.761.563.000 kn (bez PDV-a). Sufinanciranje ovog projekta očekuje se iz Kohezijskog fonda Europske unije u udjelu od 71,3%, odnosno 1,25 milijarde kuna. Preostalih 28,7% odnosno oko 505 milijuna kuna osigurat će se iz nacionalnih sredstava. Oko 36,7% iz sredstava Hrvatskih voda, 36,7 % iz sredstava Državnog proračuna.

Gradonačelnik je kazao kako je zadovoljan što je ovaj grandiozni projekt u koji su mnogi sumnjali konačno priveden kraju. Dobit ćemo novi Centralni uređaj za pročišćavanje s biološkom komponentom, 217 km nove kanalizacije, 126 crpnih stanica i obnoviti 100 km vodovodnih priključaka čime će se još više smanjiti gubitak vode. Dobavit će se i 2500 malih crpnih stanica za one kuće koje će se nalaziti ispod glavne kanalizacijske cijevi, ali njihov trošak neće ići na teret korisnika. Oko 7,65% od ukupnog investicijskog iznosa bit će financirano od strane Društva putem kredita u visini 134.687.000 kuna. Kredit će se vraćati iz sredstava za razvoj. Kamatna stopa će iznositi 2,30% fiksno, a otplata u roku 15 godina, po isteku korištenja. Dospijeće prve rate je ožujak 2024. godine.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu

Ovim je Programom definiran novi način sufinanciranja redovitog programa predškolskih ustanova u vlasništvu drugih fizičkih i pravnih osoba, kojih je na području grada Rijeke ukupno deset. U pedagoškoj 2018./2019. godini, roditelji s područja grada Rijeke koji upisuju dijete u jedan od vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke, plaćat će istu cijenu redovitog vrtićkog ili jasličkog programa, bez obzira u koji vrtić će dijete upisati. Na taj način roditeljima će se pružiti mogućnost izbora dječjeg vrtića, a pritom će cijena redovitog programa biti jednaka cijeni u gradskim vrtićima. Roditelji će mjesečno sudjelovati u cijeni redovitog programa iznosom od 720,00 kn. Grad Rijeka uplaćivat će dječjim vrtićima ostatak iznosa do pune mjesečne cijene programa utvrđene u prošloj pedagoškoj godini. Primjena novog načina sufinanciranja započet će 1. siječnja 2019. godine, a do tada će se redoviti program ranog i predškolskog odgoja sufinancirati istim iznosom po djetetu kao u prethodnoj pedagoškoj godini. Grad Rijeka sufinancirat će roditelje samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke. U Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu za sufinanciranje predškolske djelatnosti drugih osnivača osigurat će se 6.483.680,00 kuna.

Financijske nagrade za postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama

Grad Rijeka raznim programima niz godina prati i potiče napredovanje darovitih učenika i mladih, stipendiranjem te sufinanciranjem raznih programa i projekata čiji je osnovni cilj poticanje darovitosti. Usvajanjem ove Odluke uvode se nagrade za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama te uvjeti, postupak i način njihove dodjele. Riječ je  o godišnjoj nagradi  pisanom priznanju i plaketi, za postignuća učenika (pojedinačno ili ekipno) za jedno od prva tri mjesta na međunarodnoj razini natjecanja, susreta i smotri s najmanje pet država učesnika, državnoj razini natjecanja, susreta i smotri utvrđenim u dokumentima Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Hrvatskog školskog sportskog saveza. Visina godišnje nagrade mentorima za postignuća učenika za osvojeno prvo mjesto iznosit će 1.500,00 kuna,  za drugo mjesto  1.000,00 kuna, za treće mjesto 500,00 kuna. U slučaju da se godišnja nagrada dodjeljuje grupi mentora, novčani iznos dijeli se na jednake dijelove. Vijećnici Zvonimir Peranić i Tihomir Čordaševa podnijeli su niz amandmana kojih je najveći dio gradonačelnik prihvatio.

Studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja posao u ustanovama na području grada Rijeke

Ovom se odlukom uvodi obveza da Korisnik stipendije nakon završetka visokog obrazovanja dostaviti potvrdu o završetku visokog obrazovanja te odjavi stipendiju. Odjel će utvrditi postoji li u tom trenutku u nekoj od ustanova na području grada Rijeke potreba za zanimanjem za koje se korisnik stipendije obrazovao. Ako takva potreba postoji, pozvat će se korisnika stipendije da se toj ustanovi javi radi zaposlenja. Korisnik stipendije koji iz neopravdanih razloga ne ispuni tu obvezu bit će dužan vratiti cjelokupni iznos primljene stipendije.

Dopunama Odluke o socijalnoj skrbi povišen cenzus za ostvarivanje prava za nabavu školskih knjiga

Izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi gradski cenzus prihoda utvrđuje se u iznosu koji je za 75% viši od postojećeg cenzusa vezanog za Odluke za ostvarivanje prava na pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole čime će se obuhvatiti veći broj učenika osnovnih škola kojima će se osigurati pravo na pomoć za nabavu školskih udžbenika. Cenzus prihoda za ovaj oblik pomoći iznosio bi za dvočlano kućanstvo do 5.075,00 kuna za tročlano kućanstvo do 6.825,00 kuna, za četveročlano kućanstvo do 8.750,00 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda bi se za svakog člana povećavao za 1.225,00 kuna. Navedena izmjena predlaže se temeljem amandmana na prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu. Odlukom se uvodi i mogućnost da se prava iz socijalne skrbi utvrđena Odlukom, osim hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području grada Rijeke, strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke, priznaju i azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom.

Pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke

Gradsko vijeće je izmijenilo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke budući da su od dana donošenja i stupanja na snagu navedene Odluke, stručne službe Davatelja usluge u suradnji sa nadležnim Odjelom gradske uprave za komunalni sustav uočile potrebu za određenim promjenama. Novom odlukom se Komunalni otpad od kućanstva prikuplja  u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje komunalnog otpada volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara i 5.000 litara. Komunalni otpad od pravnih osoba i fizičkih osoba-obrtnika prikuplja se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje komunalnog otpada volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara, 5.000 litara i 10.000 litara. Otpadni papir, metal, plastika, staklo i tekstil prikupljaju se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla ili tekstila volumena 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara, 5.000 litara i 10.000 litara. Problematični otpad prikuplja se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje problematičnog otpada koji se nalaze u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu. Krupni (glomazni) otpad prikuplja se u reciklažnom dvorištu i na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika.

Davorka Guštin ponovno imenovana za ravnateljicu Dječjeg vrtića Rijeka

Upravno vijeće ustanove nakon provedenog natječaja zaključilo je kako je Davorka Guštin u dosadašnjem radu podigla odgojno-obrazovni rad ustanove na višu razinu, uključena je u proces reorganizacije Dječjeg vrtića Rijeka i usklađenje ustroja ustanove sa Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja pa je Gradskom vijeću predložilo da je ponovno imenuje za ravnateljicu Dječjeg vrtića Rijeka na razdoblje od četiri godine.

Izvješća komunalnih i trgovačkih društava o poslovanju u 2017.g.

Gradsko vijeće je uz kraće rasprave i prijedloge prihvatilo sva izvješća o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava o poslovanju u 2017.g.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Vijeće je prihvatilo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu kao i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. Što se Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstva za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2017. godini ono je u raspravi ocjenjeno lošim jer je Plan izvršen samo u iznosu 30%, o čemu su govorili Filipa Capan i Damir Popov (HDZ) dok je Tea Mičić Badurina (PGS) kazala kako bi se trebalo poduzeti sve da se programi realiziraju. Pojašnjavajući zašto je postotak ostvarenja tako nisak pročelnica Irena Miličević, je  pojasnila da se zbog prenošenja određenih poslova, planirani radovi realiziraju u iznosu od 85% ali ne u kalendarskoj godini. Mjesni odbori ponekad ustraju na realizaciji prioriteta za koji Grad Rijeka nema sređene papire. Problem se pojavljuje i na tržištu jer se izvođači ne javljaju na pozivne natječaje, a pojavljuje se i rast troškova radne snage i materijala. Za bravarske radove se na natječaj ove godine nitko nije niti javio. Miličević je  kazala kako će  ove godine će ipak uspjeti doći do 70% realizacije bez prijelaznih radova, nakon čega je izvješće usvojeno.

Vijeće je bez rasprave usvojilo odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 2017. godinu, Prijedlog izmjena i dopuna Općeg programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, Analizu stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2017. godini, Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke.

Pravo prvokupa

Vijeće je odbilo ponudu trgovačkog društva MGK – pack d.d. iz Kukuljanova za korištenje prava prvokupa nekretnina odnosno suvlasničkih dijelova s neodređenim omjerima kojih je vlasnik, a koje se nalaze u Rijeci na adresi Milutina
Barača 7, proizvodna hala, garaža, skladište i dvorište, površine 5021 m². Vijeće je odbilo i ponude AUTOCENTRA CERINI d.o.o. u stečaju i ELEKTROMATERIJAL d.d. u stečaju za korištenje prava prvokupa poslovnih udjela trgovačkog društva Kanal Ri d.o.o. za proizvodnju, prijenos i emitiranje TV programa, za kupoprodaju njegovog poslovnog udjela u trgovačkom društvu, ukupnog nominalnog iznosa od 180,000,00 kuna, odnosno 90.000,00 kuna.

Izmjene i dopune Detaljnih planova uređenja dijela naselja Srdoči, stambenog područja Martinkovac i stambenog područja Rujevica

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedloge odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči, Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac te odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica te Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase na predmetnom zemljištu izgrađena je cesta
planske oznake Ž 5025, dionica od Ulice Antuna Barca do čvora Rujevica koja je temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske na upravljanju Grada Rijeke.

U Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama
na pomorskom dobru na području grada Rijeke Gradsko vijeće je imenovalo Karmen Mlacović, dipl.ing.građ., kao predstavnicu Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, za predsjednicu, dr.sc. Darko Glažar, dipl.inž.kap, kao predstavnika Lučke kapetanija Rijeka, za člana, Duška Brkića, kao predstavnika Ministarstva financija, Porezne uprave Rijeka, Područnog ureda Rijeka, Službe za nadzor, za člana.