Na redovitoj, drugoj po redu sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke vijećnici su donijeli su Odluku o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi dogradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži,a riječ je o kreditu od 13 milijuna eura.

Suglasnost Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi dogradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda

Gradsko vijeće dalo suglasnost KD Vodovod i kanalizacija za zaduženje od 13 milijuna eura

Gradsko vijeće dalo suglasnost KD Vodovod i kanalizacija za zaduženje od 13 milijuna eura

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Rijeke dali su suglasnost Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi dogradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži. Zaduženje će  putem dugoročnog financijskog kredita kod Europske banke za obnovu i razvoj iznositi do 13 milijuna eura. Rok povlačenja kredita je dvije godine od potpisa Ugovora o kreditu, a kamatna stopa uz šestomjesečni EURIBOR iznosi 3,10 %. Po isteku dvije godine od potpisa Ugovora glavnica se otplaćuje u 16 jednakih polugodišnjih rata, kamata se obračunava mjesečno, a naplaćuje polugodišnje. Prva rata ovog zajma na naplatu stiže u srpnju 2015. godine. Ukupna procijenjena cijena kredita je 15.919.312 eura.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel izvijestio je kako Europska banka za obnovu i razvoj ne traži garanciju Grada Rijeke i da ovaj kredit ne utječe na financijske obveze Grada. Pritom je naglasio kako je KD Vodovod i kanalizacija proteklu poslovnu godinu završilo s plusom od nešto više od dva milijuna kuna, zbog čega zaslužuje i potporu gradskih vijećnika u ovom projektu. Nakon dobivanja suglasnosti od Gradskog vijeća Grada Rijeke za ovu je investiciju potrebna i suglasnost Ministarstva financija, jer se kredit podiže kod Europske banke za obnovu i razvoj.

Odluka o kriterijima za financiranje JVP Rijeka

Vojko Obersnel

Vojko Obersnel

Donesena je i Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2013. godini. Naime, hrvatska Vlada na sjednici održanoj krajem veljače ove godine donijela je Uredbu o načinu izračuna iznosa izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu kojom se utvrđuje način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu, prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.  Na temelju navedene Uredbe, korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u okvirima planiranih sredstava.
Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2013. godini, Vlada Republike Hrvatske donijela je također na toj istoj sjednici, čime su utvrđeni minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, te materijalni i financijske rashode javnih vatrogasnih postrojbi u 2013. godini. Minimalni financijski standardi za JVP Grada Rijeke utvrđeni su u ukupnome iznosu od 15.434.592 kuna, od čega se 13.891.133 kuna odnosi na rashode za zaposlene, a 1.543.459 kuna na materijalne rashode. Utvrđeni iznos u 2013. godini manji je za 4,4%, odnosno za 715.753 kuna od utvrđenog iznosa u 2012. godini, iz čega je vidljivo da se nastavlja trend smanjenja doznačenih sredstava započet proteklih godina. Osim sredstava koja se osiguravaju u Državnom proračunu, za potrebe vatrogastva, Grad Rijeka u ovogodišnjem proračunu osigurao je dodatnih 12.135.500 kuna i to za financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda iznos od 9.535.500 kuna te za aktivnosti Gradske vatrogasne zajednice 2.600.000 kuna. Zahvaljujući vatrogascima na nizu intervencija, gradonačelnik Obersnel složio se s konstatacijom da ovakav način financiranja JVP nije dobar i da bi stoga trebalo učiniti dodatne napore oko toga da se kriteriji za financiranje ujednače.

Financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću

Gradsko vijece

Svaki član Gradskog vijeća mjesečno će primati 2.968,32 kuna

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđen je jednaki mjesečni iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća. Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola. Svaki član Gradskog vijeća mjesečno će primati 2.968,32 kuna, dok mjesečna naknada za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola iznosi 296,83 kuna.  Tako Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske (SDP) pripada 34.135,68 kuna, Hrvatskim laburistima- stranci rada 15.435,26 kuna, Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) 15.138,43 kuna, Hrvatskoj stranci umirovljenika (HSU) 9.498,62 kuna, Primorsko goranskom savezu (PGS) 9.201,79 kuna, Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalnim demokratima (HNS) 6.233,47 kuna, Listi za Rijeku- RI 5.936,64 kuna, Istarskom demokratskom saboru (IDS) 3.265,15 kuna, Akciji mladih (AM) 2.968,32 kuna, Autonomnoj regionalnoj stranci Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke(ARS) 2.968,32 kuna te Hrvatskoj stranci prava dr. Ante Starčević (HSP AS) 2.968,32 kuna. Navedena sredstva Odjel gradske uprave za financije doznačava na žiroračun političke stranke.

Luciana Vukelića u Gradskom vijeću zamijenila dr.sc. Tea Čaljkušić- Mance

2. sjednica Gradskog vijeća

Promjene u redovima HDZ-a

Vijećnika Luciana Vukelića iz redova HDZ-a koji je podnio ostavku zamijenila je dr.sc. Tea Čaljkušić- Mance koja je na današnjoj sjednici prisegnula zajedno s Ivanom Kirinom (HSP AS) koji je opravdano izostao s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

 

Izabrani odbori Gradskog vijeća Grada Rijeke

Na današnjoj sjednici izabrani su i predsjednici, potpredsjednici i članovi stalnih odbora Gradskog vijeća Grada Rijeke i to: Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke, Odbora za promet, Odbora za proračun i financije, Odbora za urbanizam i prostorno uređenje, Odbora za komunalno gospodarstvo, Odbora za kulturu, Odbora za sport i tehničku kulturu, Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbora za predškolski odgoj i obrazovanje, Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju, Odbora za mjesnu samoupravu i Odbora za ravnopravnost spolova.