Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je Izvješće o izvršenju proračuna za 2014. godinu. Prema Izvješću prihodi su ostvareni u iznosu od 682.769.100 kuna ili 83,7% godišnjeg plana, što je 1,7% manje u odnosu na ostvarene prihode u 2013. godini, a rashodi su za 25 milijuna kuna veći od prihoda. Donesen je i Plan zaštite i spašavanja te izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke.

Izvješće o izvršenju proračuna za 2014. godinu

Iako se o Izvješću o izvršenju proračuna za 2014. godinu raspravljalo na protekloj sjednici održanoj 14. svibnja, Gradsko ga vijeće tada nije usvojilo. Prilikom donošenja dnevnog reda za današnju sjednicu, vijećnik Bojan Kurelić je u ime kluba vijećnika Liste za Rijeku – Akcija mladih podnio pisani prigovor da se Izvješće o izvršenju proračuna za 2014. godinu skine s dnevnog reda sjednice, ističući kako nema smisla raspravljati o toj točki, budući da su rokovi za podnošenje godišnjeg izvještaja na Gradskom vijeću, predviđeni Zakonom o proračunu, istekli 1. lipnja.

Prigovor vijećnika je odbijen i to, kako je istaknuo zamjenik predsjednice Gradskog vijeća Čedomir Salević, s dvije osnove. Kao prvo, prema poslovniku se pisani prigovor na predloženi dnevni red može podnijeti samo ako predsjednik Vijeća nije uvrstio u prijedlog dnevnoga reda teme koje su upućene u postupak, na način propisan poslovnikom. S druge strane, istaknuto je, u potpunosti su poštivani rokovi u kojima gradonačelnik mora predstavničkom tijelu podnijeti izvještaj o izvršenju proračuna za proteklu godinu.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je dva puta u zakonskom roku Gradskom vijeću podnio Izvješće o izvršenju proračuna, i to 5. svibnja te 29. svibnja, kako i stoji u članku 110. Zakona o proračunu.
“U javnosti se iznose dezinformacije o rokovima za podnošenje izvještaja. Moram naglasiti kako ja kao gradonačelnik ne sazivam sjednice Gradskog vijeća i ne donosim dnevni red, a kako sam predstavničkom tijelu dva puta u zakonskom roku podnio izvještaj o izvršenju proračuna, nema sumnje u legalnost ovog mog prijedloga i sve je napravljeno u skladu sa zakonskim rokovima,” naglasio je gradonačelnik.

Gradsko vijeće donijelo izmjene Plana mreže dječjih vrtića

Gradsko vijeće donijelo izmjene Plana mreže dječjih vrtića

Izvješće o izvršenju proračuna usvojeno je s 19 glasova za i jednim suzdržanim, a o ovoj točki dnevnog reda nisu glasovali vijećnici opozicijskih stranaka – Liste za Rijeku, Akcije mladih, HDZ-a, HSP-a Ante Starčević, Hrvatskih laburista i PGS-a, koji su napustili sjednicu prije samog glasovanja.

Kako su kazali vijećnici Ana Trošelj (Klub vijećnika PGS-a), Hrvoje Burić (Klub vijećnika HDZ – HSP AS) i Bojan Kurelić (Klub vijećnika Lista za Rijeku – Akcija mladih), vijećnici njihovih stranaka neće glasovati o Izvještaju o izvršenju proračuna, smatrajući da je odbijanje pisanog prigovora na dnevni red, neovisno o tome je li izvješće podnijeto Gradskom vijeću u roku ili izvan njega, nepotrebno inzistiranje na proceduri.

Vijećnica Ana Komparić-Devčić (Klub vijećnika SDP-ARS) istaknula je kako vijećnici oporbe traže skidanje točke s dnevnog reda, što Poslovnikom Gradskog vijeća nije predviđeno, te je dodala kako se ne mogu raditi presedani i tražiti nepoštivanje vlastitog poslovnika o radu.

Gradsko vijeće donijelo je Plan zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke, izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke te dalo prethodne suglasnosti na izmjene Statuta Dječjeg vrtića Rijeka te na statute osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka.

Vraćanje skulpture orla na Gradsku uru

Vijećnici raspravljali o vraćanju skulpture orla na Gradsku uru

Vijećnici raspravljali o vraćanju skulpture orla na Gradsku uru

Vijećnik Predrag Miletić (Lista za Rijeku – Akcija mladih) pitao je na Aktualnom satu gradonačelnika ima li namjeru u rebalansu osigurati sredstva za postavljanje skulpture orla na Gradsku uru.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je, prije nego što je odgovorio na pitanje, pred vijećnike iznio model orla, kojeg je izradila Akademija primijenjenih umjetnosti. Prijedlog skulpture je izrađen na temelju konzervatorskog elaborata, kojeg je Grad Rijeka naručio s ciljem definiranja izgleda statue orla, budući da dokumenti o izgledu čak dviju povijesnih skulptura ne postoje.

Izrada konzervatorske studije naručena je prije nekoliko godina, a u sklopu projekta postavljanja skulpture orla na Gradsku uru od stručnjaka s Građevinskog fakulteta naručena je i provjera statike.
“U tu je svrhu do sada utrošeno oko 100.000,00 kuna i sigurno je da će se statua orla naći na Gradskom tornju, a sredstva za to će se predvidjeti, ako ne kroz rebalans onda sigurno kroz proračun za iduću godinu,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

U ponedjeljak, 15. lipnja u HNK Ivana pl. Zajca održat će se svečana sjednica Gradskog vijeća s dodjelom javnih priznanja Grada Rijeke, dok će se sljedeća redova sjednica biti održana u srpnju na Sveučilištu u Rijeci.