Gradsko vijeće Grada Rijeke izabralo je na mandat od dvije godine novi Savjet mladih Grada Rijeke, savjetodavno tijelo Gradskog vijeća osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada. Donesena je i nova Odluka o građevinskom zemljištu i Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta usmenim nadmetanjem (licitacijom

Tajnim glasanjem izabran je Savjet mladih kojeg će činiti Sergio Kovačić, Mateo Ivanac, Morana Grgurić, Vojko Braut, Iva Sušić, Katja Vujasinović, Sandro Ćoso, Marin Filčić, Marko Mataja-Mafrici, Viktor Ivaniš i Ivan Jakšić. Radi se o mladima od 15 do 29 godina s prebivalištem na području grada Rijeke. Novi članovi Savjeta mladih izabrani su između 33 važeća prijedloga pristigla na javni poziv.

Nova Odluka o građevinskom zemljištu

Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o građevinskom zemljištu, budući da je stara morala biti promijenjena u prvom redu zbog izmijenjenih zakonskih propisa, ali i zbog činjenice da je sadašnje stanje na tržištu nekretnina, odnosno pad prometa nekretnina te pad cijena, zahtijevalo analizu mogućnosti smanjenja početnih cijena zemljišta u pojedinim situacijama i za određenu gradnju. Izmijenjene su i zone građevinskog zemljišta, pa su područje Strimice i stambena zona na Drenovi prešle u višu zonu, a izmijenjen je i način obračuna rente kao dijela cijene zemljišta u slučajevima kada se renta obračunava po m2 brutto razvijene površine planirane građevine.
Do promjene obračuna rente došlo je iz razloga što se pokazalo da je dosadašnjim obračunom rente početna cijena zemljišta manjih građevnih čestica previsoka u odnosu na tržišne cijene te za kupnju takvog zemljišta nema interesa. Uz novu Odluko o građevinskom zemljištu, usvojena je i nova Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta usmenim nadmetanjem (licitacijom).

Gradsko vijeće listopad 2009.

Izmjena Odluke o socijalnoj skrbi

Izmjena Odluke o socijalnoj skrbi

Odluka o socijalnoj skrbi mijenjana je prije svega u kontekstu promjena Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Visina imovinskih cenzusa, koji su temelj za određivanja prava na dobivanja raznih pomoći, nije promijenjena, budući da su, kako je kazao gradonačelnik Vojko Obersnel, cenzusi trenutno dobro određeni. Naime, prema izvješću Državnog zavoda za statistiku iz listopada, prag siromaštva za samačko domaćinstvo iznosi nešto više od 2.000 kuna, a za četveročlanu obitelj 4.200 tisuće kuna – imovinski cenzus Grada Rijeke za jednočlano domaćinstvo iznosi 2.000 kuna, a za četveročlano čak 5.000 kuna, što znači da su u Rijeci s raznim pomoćima “pokriveni” svi oni koji su u riziku od siromaštva.

“Najznačajniji element kojim se naša odluka odvaja od državnog oblika socijalne pomoći upravo su cenzusi prihoda. Tim visokim i očito dobro pogođenim cenzusima osiguran je obuhvat socijalnog programa od 10.566 korisnika, koji ukupno ostvaruju 16.485 prava na različite oblike pomoći,” kazao je gradonačelnik Obersnel, još jednom ponovivši kako, bez obzira na osjetljivu financijsku situaciju, ne namjerava predložiti smanjenje sredstava namijenjenih za financiranje raznih oblika socijalne pomoći u 2010. godini.

Donesen je i niz odluka čije su izmjene posljedica izmjena Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi: Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje, Odluka o visini spomeničke rente te Odluka o uređenju prometa na području Grada Rijeke. Usvojene su i Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora, Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora te Odluka o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke.

Skip to content