Od 7. do 16. lipnja održat će se Javna rasprava o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje.

Izmjene i dopune Plana donose se radi planiranja drugačijih programa poslovne namjene na području obuhvata Plana, što uključuje određivanje odgovarajućih uvjeta za građenje i uređenje prostora, u skladu s uvjetima iz važeće prostorno planske dokumentacije više razine.

Prostor površine približno 0,5 ha nalazi se južno od kompleksa garaža Komunalnog društva Čistoća, između Osječke ulice i skladišnog kompleksa (bivšeg Rijekatekstila) i njegove spojne prometnice. Od donošenja Plana 2002. godine do danas, planirani zahvati gradnje i uređenja prostora namijenjenog poslovnoj, pretežito trgovačkoj namjeni, nisu poduzeti, čime je otvorena mogućnost za planiranje i realizaciju novih programa.

Javni uvid

Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana u periodu od 7. lipnja do 16. lipnja 2021. godine :

  • u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju zgrade, svaki radni dan od 8 do 16 sati,
  •  web stranici: www.rijeka.hr.

Javno izlaganje

Za vrijeme trajanja javne rasprave organizira se dana 9. lipnja 2021. godine javno izlaganje  Prijedloga Izmjena i dopuna Plana :

  • za stručnu javnost (javnopravna tijela i mjesni odbor) u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, prizemlje, u 10,00 sati,
  •  za svu zainteresiranu javnost u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, prizemlje u 18,00 sati.

Dodatno tumačenje izloženog Prijedloga Plana

  • Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem kao nositelj izrade Prijedloga Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke će, po potrebi, pružati dodatno tumačenje Prijedloga Izmjena i dopuna Plana unutar uredovnog radnog vremena od 8:30 do 13:00 sati – u vrijeme trajanja javne rasprave.

Davanje prijedloga, primjedbi i mišljenja

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave :

  • predati u pismenom obliku, poštom ili putem urudžbenog zapisnika, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Titov trg broj 3,
  • dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • dostaviti u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem: neven.jelicic@rijeka.hr ,

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani, te odaslani u roku (do 16. lipnja 2021.), neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Uredno podnesenom primjedbom/prijedlogom smatra se ona u kojoj su čitko navedeni ime i prezime te adresa i telefon podnositelja, broj katastarske čestice na koju se primjedba/prijedlog odnosi te razlog podnošenja iste.

Dokumentni – tekstualni i grafički dio

Na mrežnim stranicama Grada Rijeke objavljen je prijedlog Izmjena i dopuni Detaljnog plana uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje u digitalnom obliku, s tekstualnim i grafičkim dijelom.