Riječki gradonačelnik Marko Filipović prihvatio je na svom drugom javnom kolegiju prijedlog Stručnog povjerenstva da se Likovna nagrada Ivo Kalina za 2019. i 2020. godinu dodjeli Mauru Stipanovu. Uz ostalo prihvaćen je i Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje.

Izmjene i dopune Odluke o Detaljnom planu uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje

Kako je pojasnio pročelnik Srđan Škunca, od donošenja Detaljnog plana uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje 2002. godine do danas, planirani zahvati gradnje i uređenja prostora nisu poduzeti, a u međuvremenu je došlo i do izmjene vlasnika.

Lokacija dijela komunalno-servisne zone Škurinje

Lokacija dijela komunalno-servisne zone Škurinje

Riječ je prostoru male gustoće izgrađenosti površine približno 0,5 ha smještenom uz Osječku ulicu, južno od kompleksa garaža komunalnog društva Čistoća d.o.o., do skladišnog kompleksa bivšeg Rijekatekstila. Planirani građevni sklop predstavlja cjelinu, a njegovo je ostvarenje moguće je etapnom realizacijom. Prema programu gradnje i uređenja prostora, poduzetnički poslovni projekt uključuje trgovačke, uslužne, servisne, ugostiteljske i uredske poslovne sadržaje te benzinsku postaju i garažu na dvije podrumske etaže.

Ukupna građevinska bruto površina okvirno iznosi oko 10.000 m², od čega 6.000 m² poslovnog i 4.000 m² garažnog prostora. O prijedlogu plana  provedena je javna rasprava za zainteresiranu javnost, kao i Javno izlaganje s obrazloženjem Prijedloga Izmjena i dopuna Plana. Gradonačelnik Marko Filipović prihvatio je Konačni prijedlog Odluke te ga uputio Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Odabrana tvrtka za nadzor i konzalting nad izgradnjom stanova POS-a na Martinkovcu, uskoro kreće gradnja 

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke pokrenula je postupak nabave za usluge nadzora i konzaltinga nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višestambenih zgrada na Martinkovcu koje se grade po modelu društveno poticane stanogradnje. Na natječaj je pristigla ponuda od AG-PROJEKT d.o.o. Kostrena u iznosu od 185.000,00 kn, bez PDV-a, koja u cijelosti udovoljava uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda. S obzirom na to da Agencija kao proračunski korisnik može preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, jedino uz prethodnu suglasnost, gradonačelnik Filipović dao je suglasnost za preuzimanje obveza prije donošenja Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora. Za financiranje predmetne investicije, u rebalansu Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu planirat će se iznos od 50.000,00 kn, a u Proračunu za 2022. godinu iznos od 120.000,00 kn i u 2023. godini iznos od 15.000,00 kn, što će ovisiti isključivo o dinamici tijeka same izgradnje. Kako je najavio gradonačelnik, kamen temeljac bit će položen krajem ovog tjedna, a radovi na izgradnji 90 stanova trebali bi biti gotovi 2023.g..

Drugi kolegij gradonačelnika Marka Filipovića

Drugi kolegij gradonačelnika Marka Filipovića

Likovna nagrada Ivo Kalina za 2019. i 2020. godinu Mauru Stipanovu

Likovna nagrada Ivo Kalina dodjeljuje se za najbolju likovnu izložbu na području suvremene umjetnosti održanu tijekom prethodne dvije godine u galerijskim i javnim prostorima na području grada Rijeke. Nagrada se dodjeljuje za najbolju samostalnu izložbu ili autorsku koncepciju izložbe, a sastoji se od posebnog pisanog priznanja i novčane nagrade. Pročelnik Ivan Šarar kazao je kako je na javni poziv koji je Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke Javni objavio u travnju ove godine stiglo dvanaest prijedloga od strane sedam predlagatelja.
Stručno povjerenstvo u sastavu: Ema Makarun, Kora Girin, Dražen Filipović, red. prof. art. Siniša Majkus i Plamena Šarlija sastalo se početkom lipnja te nakon uvida u prijedloge i provedene rasprave donijelo zaključak kojim predlaže gradonačelniku Grada Rijeke da se Nagrada Ivo Kalina za 2019. i 2020. godinu dodijeli Mauru Stipanovu za izložbu pod nazivom “Jungla života / Jungla della vita”, održanu u Galeriji Kortil, u razdoblju od 18. veljače do 6. ožujka 2020. godine. Nagrada se sastoji od posebnog pisanog priznanja i novčane nagrade u bruto iznosu od 20.000,00 kn. Riječ je o svojevrsnom priznanju za životno djelo Mauru Stipanovu i preko 40 godina umjetničkog djelovanja, a čije su čak dvije izložbe bile prijavljene na ovaj poziv.

Strankama i članovima Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača jednak mjesečni iznos sredstava – 2.500,00 kuna po vijećniku

Drugi kolegij gradonačelnika Marka Filipovića

Pročelnica Verena Lelas Turak

Financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine regulirano je Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Navedenim je Zakonom propisano da se političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici mogu financirati iz sredstava državnog proračuna, kao i proračuna jedinica samouprave, na način i pod uvjetima utvrđenima Zakonom. Kako je pojasnila pročelnica Verena Lelas Turak, jedinicama lokalne samouprave prepušteno je da samostalno odrede iznos sredstava koji će osigurati u svojim proračunima za svaku godinu za koju se proračun donosi. U Gradskom vijeću Grada Rijeke, u ovom sazivu ima 31 člana, a za svakog člana Gradskog vijeća utvrđen je jednaki mjesečni iznos sredstava u visini od 2.500,00 kuna. Pojedinoj političkoj stranci pripada mjesečni iznos sredstava razmjerno broju njenih izabranih članova Gradskog vijeća prema konačnim rezultatima izbora. Gradonačelnik Filipović je naglasio kako je riječ o istom iznosu koji je bio planiran i prošle godine, a pohvalio je podatak da u ovom sazivu Gradskog vijeća nema podzastupljenog spola jer je riječ o 16 vijećnika i 15 vijećnica, pa političke stranke zastupljene u Gradskog vijeću i nezavisni vijećnici za vrijeme mandata ovoga saziva Gradskog vijeća nemaju pravo na dodatnu naknadu za podzastupljeni spol. “Vijeće je sukladno izmjenama zakona smanjeno sa 35 na 31 vijećnika i preostaje nam samo da izaberemo još jednog predstavnika nacionalnih manjina – u ovom slučaju srpske nacionalne manjine, sukladno zakonu unutar 90 dana, ali nam Državno izborno povjerenstvo još nije dostavilo upute o tome”, kazao je Filipović.

Umanjenje zakupnine zakupnicima koji provode ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

Grad Rijeka je od samog početka pandemije virusa COVID – 19 donio niz mjera u svrhu pomoći zakupnicima poslovnih prostora kako bi što lakše prebrodili nezavidnu situaciju u kojoj su se zatekli. Tako je donesenim Zaključcima gradonačelnika u periodu od siječnja 2021. godine do svibnja 2021. godine propisano da se zakupnicima kojima je odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljena djelatnost, a imaju status neprofitnih članskih organizacija i koji svoje pravo na naknadu fiksnog troška zakupnine ne ostvaruju sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 30. studenoga 2020. godine odobrava umanjenje zakupnine u 100% iznosu bez podnošenja zahtjeva. Gradu Rijeci kao zakupodavcu su pristigli i zahtjevi neprofitnih organizacija koji sukladno Ugovorima o zakupu obavljaju ugovorenu djelatnost pod šifrom NKD: 88.99 – ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja te koji radi teške situacije uzrokovane pandemijom covid 19 mole umanjenje zakupnine poslovnih prostora za period od siječanj do svibnja 2021. godine u 100% iznosu. Radi se o zakupnicima: Liga protiv raka PGŽ, Udruga „Dira Rijeka“ i Udruga invalida rada Rijeka. Kakoove neprofitne organizacije ne bi bile dovedene u nepovoljniji položaj od drugih subjekata te s obzirom na činjenicu da se bave sa socijalno najugroženijim skupinama, njima je dano odobrenje za umanjenje zakupnine za period siječanj – svibanj 2021. godine u 100% iznosu zakupnine. Sveukupno umanjenje zakupnine za navedene zakupnike za razdoblje od siječnja do svibnja 2021. godine iznosilo bi 18.798,88 kn.

Produžen je i rok za podnošenje zahtjeva za umanjenje plaćanja zakupnine podnositeljima zahtjeva za ožujak i travanj 2021. godine čiji zahtjevi nisu pravodobni a koji su zaprimljeni do 30. lipnja 2021. godine. Pravo na umanjenje zakupnine priznato je trima zakupnicima. Sveukupno umanjenje za ožujak i travanj 2021. godine iznosilo bi 5.222,88 kn s uključenim PDV-om.