Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana sukladno “Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje”, (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 6/13.), radi utvrđivanja Liste prvenstva.

Na temelju odredbe članka 5. Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke od 21. veljače 2013. godine, objavljuje se

 

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za kupnju stana sukladno
“Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu
društveno poticane stanogradnje”
radi utvrđivanja Liste prvenstva

I. UVJETI ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU

Pravo na kupnju stana prema odredbama Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje imaju svi građani koji su državljani Republike Hrvatske.

Prvenstvo pri kupnji stana
prema odredbama Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje imaju građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja.

Red prvenstva na kupnju stana
određuje se prema uvjetima i mjerilima propisanih ovom Odlukom koji se utvrđuju ovisno naročito o uvjetima stanovanja i stambenom statusu, na način da prednost na kupnju stana imaju osobe koje nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan.

Pod odgovarajućim stanom
, razumijeva se vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i drugo) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m² korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m².
Pod odgovarajućim stanom ne smatra se stan u vlasništvu fizičke osobe koji koristi zaštićeni najmoprimac.

Članom obiteljskog domaćinstva
podnositelja zahtjeva smatra se bračni drug te osoba koja s njim stanuje: potomak, pastorak i posvojenik, roditelj ili posvojitelj pod uvjetom da ga je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom.
Postojanje izvanbračne zajednice dokazuje se vlastoručno pisanom izjavom o postojanju izvanbračne zajednice danom pod kaznenom odgovornošću, potpisanom od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog supružnika/ce i dva svjedoka, time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika.
Podnositelj zahtjeva koji stan temeljem odredbi Odluke kupuje uz obročnu otplatu (putem kredita u cijelosti ili djelomično) mora, osim uvjeta i mjerila propisanih Zakonom, zadovoljavati i kriterije u pogledu platežne (kreditne) sposobnosti koje utvrđuje poslovna banka koja odobrava kreditna sredstva, a sukladno uvjetima koji se određuju sporazumom o poslovnoj suradnji koji APOS sklapa s poslovnim bankama.

II.
UVJETI I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE LISTE PRVENSTVA

Lista prvenstva utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila:

a) prvog stjecanja stana u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja,
b) stambenog statusa podnositelja zahtjeva,
c) prebivanja podnositelja zahtjeva na području grada,
d) životne dobi podnositelja zahtjeva,
e) broja malodobne djece i djece na redovnom školovanju,
f) stručne spreme podnositelja zahtjeva,
g) statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
h) statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,
i) statusa člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja,
j) statusa hrvatskog branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata,
k) zdravstvenog stanja – invalidnosti ili tjelesnog oštećenja.

Izvadak iz Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje:

“Članak 7.

Podnositelju zahtjeva na temelju prvog stjecanja stana u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja pripada 200 bodova.Okolnost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se izjavom podnositelja zahtjeva ovjerenom kod javnog bilježnika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja i potvrdom Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci (ne starijom od 30 dana) izdanom na temelju pregleda abecednog imenika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu kuću ili stan.

Članak 8.

Podnositelju zahtjeva na temelju stambenog statusa pripada:

a) 40 bodova:
– ako ima status najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom kod pravne ili fizičke osobe, ili
– ako ima status najmoprimca sa zaštićenom najamninom kod pravne ili fizičke osobe

Okolnost iz prethodnog stavka ovoga članka dokazuje se ugovorom o najmu stana sklopljenim između najmodavca i podnositelja zahtjeva, odnosno člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu. Ugovor mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, mora biti važeći na dan objave Javnog poziva te mora biti sklopljen najmanje 3 mjeseca prije objave Javnog poziva.


b) 40 bodova:

– ako nema u vlasništvu nekretninu namijenjenu stanovanju
Okolnost iz prethodnog stavka ovoga članka dokazuje se potvrdom Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci (ne starijom od 30 dana) izdanom na temelju pregleda abecednog imenika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu kuću ili stan.

c) 30 bodova:

– ako podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva naveden u zahtjevu ima u vlasništvu neodgovarajući stan (odnosno nekretninu namijenjenu stanovanju).
Okolnost iz prethodnog stavka ovoga članka dokazuje se izvatkom iz zemljišne knjige izdanim od strane Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili člana obiteljskog domaćinstva te potvrdom Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci (ne starijom od 30 dana) izdanom na temelju pregleda abecednog imenika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu kuću ili stan, izuzev onog za koji se dostavlja izvadak kao dokaz o vlasništvu neodgovarajućeg stana.

Članak 9.

Podnositelju zahtjeva koji ima neprekidno prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke najmanje godinu dana prije dana objave Javnog poziva pripada 30 bodova.
Podnositelju zahtjeva koji ima neprekidno prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke najmanje deset godina prije dana objave Javnog poziva dodatno pripada 100 bodova.
Podnositelju zahtjeva koji ima neprekidno prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke najmanje dvadeset godina prije dana objave Javnog poziva dodatno pripada 100 bodova.
Podnositelju zahtjeva koji je rođen na području grada Rijeke dodatno pripada 40 bodova.
Okolnost iz stavka 1. do 3. ovoga članka dokazuje se uvjerenjem o prebivalištu podnositelja zahtjeva izdanim od strane Policijske uprave Primorsko-goranske.
Okolnost iz stavka 4. ovoga članka dokazuje se rodnim listom u kojem je kao mjesto rođenja upisana Rijeka.

Članak 10.

Podnositelju zahtjeva do navršenih 45 godina života na dan objave Javnog poziva pripada 40 bodova.
Okolnost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se preslikom domovnice, osobne iskaznice ili putovnice podnositelja zahtjeva.

Članak 11.

Za svako malodobno dijete i dijete na redovnom školovanju navedeno u zahtjevu podnositelju zahtjeva pripada po 20 bodova.
Okolnost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se rodnim listom (za malodobnu djecu) odnosno potvrdom ili uvjerenjem škole ili visokog učilišta o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu (za punoljetnu djecu na redovnom školovanju).

Članak 12.

Podnositelju zahtjeva na temelju njegove stručne spreme pripada za:
a) visoku stručnu spremu, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij te višu stručnu spremu, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine 20 bodova,
b) srednju stručnu spremu 10 bodova.

Okolnost stavka 1. ovoga članka dokazuje se svjedodžbom o završenom školovanju, diplomom ili radnom knjižicom.

Podnositelju zahtjeva koji je stekao akademski stupanj doktora znanosti dodatno pri pada 10 bodova.
Okolnost iz stavka 3. ovoga članka dokazuje se sveučilišnom diplomom o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti.

Članak 13.

Podnositelju zahtjeva, hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, prema vremenu provedenom u Domovinskom ratu pripada:
a) za razdoblje do 730 dana 10 bodova,
b) za razdoblje od 731 do 1460 dana 20 bodova,
c) za razdoblje od 1461 dan i duže 30 bodova.

Okolnost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se potvrdom nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu koja glasi na podnositelja zahtjeva.

Članak 14.

Podnositelju zahtjeva, hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata, prema utvrđenom postotku oštećenja organizma pripada:
a) od I – II skupine oštećenja organizma 30 bodova,
b) od III – VI skupine oštećenja organizma 20 bodova,
c) od VII – X skupine oštećenja organizma 10 bodova.

Okolnost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se pravomoćnim rješenjem nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koje glasi na podnositelja zahtjeva.

Članak 15.

Podnositelju zahtjeva, članu uže obitelji poginulog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pripada 30 bodova.
Okolnost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se potvrdom nadležnog tijela o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva.

Članak 16.

Podnositelju zahtjeva, hrvatskom branitelju – dragovoljcu iz Domovinskog rata pripada 10 bodova.
Okolnost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se potvrdom nadležnog tijela državne uprave o statusu hrvatskog branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva.

Članak 17.

Prema zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva odnosno člana njegovog obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu, ovisno o utvrđenom stupnju invaliditeta, za svaku osobu s utvrđenim invaliditetom pripada:
a) za invaliditet sa 100% oštećenja organizma 30 bodova,
b) za invaliditet sa preko 50% (a manje od 100%) oštećenja organizma 20 bodova,
c) za invaliditet sa 50% (i manje od 50%) oštećenja organizma 10 bodova.

Ukoliko se radi o malodobnom djetetu članu obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu, za svako malodobno dijete s utvrđenim invaliditetom podnositelju zahtjeva pripada po 30 bodova.

Okolnost iz stavka 1. i 2. ovoga članka dokazuje se rješenjem nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva.

Članak 18.

Utvrđeni bodovi se, prema mjerilima iz članka 7. do 17. ove Odluke, zbrajaju te se na osnovu ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na Listi prvenstva.
Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednaki broj bodova, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se kako slijedi:
a) podnositelj zahtjeva koji je bodove ostvario temeljem odredbe članka 7. ove Odluke,
b) podnositelj zahtjeva koji je ostvario više bodova temeljem odredbe članka 11. ove Odluke,
c) podnositelj zahtjeva koji je ostvario više bodova temeljem odredbi članka 12. ove Odluke.

Ukoliko ni primjenom kriterija iz stavka 2. ovoga članka nije moguće nedvojbeno utvrditi redoslijed na Listi prvenstva, prvenstvo pri kupnji stana ostvaruje podnositelj zahtjeva veće životne dobi.”III.
ISPRAVE I DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV

 1. Domovnica, osobna iskaznica ili putovnica podnositelja zahtjeva – u ovjerenoj preslici ili u neovjerenoj preslici u kom slučaju se prilikom predaje zahtjeva obavezno daje na uvid izvornik isprave,
 2. vjenčani list ili rodni list za podnositelja zahtjeva i rodni listovi za članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 3. vlastoručno pisana izjava podnositelja zahtjeva, o postojanju izvanbračne zajednice data pod kaznenom odgovornošću, potpisana od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog supružnika/ce i dva svjedoka, time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika,
 4. uvjerenje o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu izdano od strane nadležne policijske uprave – ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 5. izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja,
 6. potvrda Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci (Zadarska 1) ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, izdana na temelju pregleda abecednog imenika, da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu kuću ili stan,
 7. ugovor o najmu stana sklopljen između najmodavca i podnositelja zahtjeva, odnosno člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu ovjeren kod javnog bilježnika. Ugovor o najmu mora biti važeći na dan objave Javnog poziva te mora biti sklopljen najmanje 3 mjeseca prije objave Javnog poziva,
 8. izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili člana obiteljskog domaćinstva,
 9. potvrda ili uvjerenje škole ili visokog učilišta o redovnom upisu u tekuću 2012/2013 školsku/akademsku godinu (za punoljetnu djecu na redovnom školovanju),
 10. svjedodžba o završenom školovanju, diploma ili radna knjižica,sveučilišna diploma o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti,
 11. potvrda nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu koja glasi na podnositelja zahtjeva,
 12. pravomoćno rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koje glasi na podnositelja zahtjeva,
 13. potvrda nadležnog tijela o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva,
 14. potvrda nadležnog tijela državne uprave o statusu hrvatskog branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva,
 15. rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva,
 16. za slučaj odsutnosti podnositelja zahtjeva, ovjerena punomoć (specijalna),
 17. po potrebi i druga dokumentacija.

Isprave navedene u točki 1. obavezno se prilažu i služe kao dokaz osvarenja prava na podnošenje zahtjeva za kupnju stana, dok se sve ostale isprave navedene u točkama od 2. do 17. dostavljaju kao dokaz ispunjavanja pojedinog mjerila i ostvarenja bodova na osnovu tog pojedinog mjerila.
Sve isprave podnositelj zahtjeva može dostaviti u izvorniku (originalu), u ovjerenoj preslici ili u neovjerenoj preslici.
Kada se isprave dostavljaju u neovjerenoj preslici, prilikom predaje zahtjeva za kupnju stana obavezno se daju na uvid i izvornici dokumenata čije se preslike prilažu uz zahtjev.


IV.
ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi se podnose od 11. 3. 2013. do zaključno 12. 4. 2013. putem pošte ili osobno u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3 – prizemlje, šalteri broj 1, 10, 11 i 12 – radnim danom od 9,00 do 14,00 sati.
Zahtjev se podnosi isključivo na obrascu koji je moguće podići na šalterima 10, 11 i 12 u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3 – prizemlje te na web stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke – APOS www.apos.hr
Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Rijeka, Titov trg 3 osobno ili putem telefona 209-333, 209-341.
Za zahtjeve koji su nepotpuni, Povjerenstvo će odrediti rok od osam (8) dana od dana predaje zahtjeva da se upotpune potrebnom dokumentacijom.
Podnositelju zahtjeva, koji nakon isteka navedenog roka zahtjev ne upotpuni potrebnom dokumentacijom, neće se bodovati kriteriji za koje nisu dostavljeni dokazi.

V. LISTA PRVENSTVA

Prijedlog Liste prvenstva sadrži:

– naziv, mjesto i datum utvrđivanja,
– redni broj redoslijeda podnositelja zahtjeva,
– prezime, ime i adresu podnositelja zahtjeva,
– broj bodova po pojedinim uvjetima i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,
– ukupan zbroj bodova za svakog pojedinog podnositelja zahtjeva,
– legendu i upute.

Prijedlog Liste prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Grada (Titov trg 3, prizemlje) i na web stranicama Grada Rijeke – www.rijeka.hr
Podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed u prijedlogu Liste prvenstva i na obavljeno bodovanje.
Prigovor se podnosi Gradonačelniku putem Povjerenstva, u roku od osam (8) dana od dana objave prijedloga Liste prvenstva.
Odluka Gradonačelnika donesena po podnesenom prigovoru je konačna.

Konačnu Listu prvenstva utvrđuje Povjerenstvo nakon što Gradonačelnik donese odluke po podnijetim prigovorima.
Konačna Lista prvenstva sadrži:

– redni broj redoslijeda podnositelja zahtjeva,
– prezime, ime i adresu podnositelja zahtjeva,
– broj bodova po pojedinim uvjetima i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,
– ukupan zbroj bodova za svakog pojedinog podnositelja zahtjeva,
– legendu i upute.

Konačna Lista prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Grada (Titov trg 3, prizemlje) te na web stranicama Grada Rijeke – www.rijeka.hr i na web stranicama APOS-a – www.apos.hr

Lista prvenstva utvrđuje se na rok važenja od dvije (2) godine od dana njene konačnosti, uz mogućnost produljenja.
Lista prvenstva može se produžiti na temelju odluke Gradonačelnika, po prijedlogu Povjerenstva ili ravnatelja APOS-a.

Konačnu Listu prvenstva Povjerenstvo dostavlja APOS-u, koji na temelju iste obavlja prodaju raspoloživih stanova.


VI.
KUPNJA STANA

Podnositelj zahtjeva ima pravo na kupnju samo jednog stana.
Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti stan koji je odgovarajući u odnosu na broj članova obiteljskog domaćinstva navedenih u zahtjevu.
Odgovarajućim stanom smatra se stan veličine oko 35 m² korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m².
Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti i manji, odnosno veći stan od opisanog stana ako je takav stan raspoloživ, pod uvjetom da razlika ukupne površine stana koji se kupuje ne prelazi 20 m².
Po pozivu APOS-a, podnositelji zahtjeva pred Povjerenstvom obavljaju neposredan izbor stana prema redoslijedu uvrštenosti na konačnu Listu prvenstva.
Podnositelji zahtjeva koji kupuju stan uz obročnu otplatu dužni su prije neposrednog izbora stana dokazati svoju platežnu (kreditnu) sposobnost.
Podnositelj zahtjeva koji je uvršten na konačnu Listu prvenstva, a koji se ne odazove pozivu APOS-a na neposredan izbor stana i zaključivanje predugovora o kupnji stana ili mu je poziv nemoguće dostaviti, gubi mogućnost kupnje stana prema ovoj Odluci.
Podnositelj zahtjeva koji se uredno odazvao pozivu APOS-a ali nije iskoristio mogućnost kupnje stana koji je u trenutku odabira bio raspoloživ za prodaju, ne gubi mogućnost kupnje stana prema ovoj Odluci, ali tu mogućnost može iskoristiti ukoliko se u roku važenja Liste prvenstva pojave novi stanovi raspoloživi za prodaju odnosno ukoliko se neki od stanova koji su bili raspoloživi za kupnju u trenutku poziva na odabir nisu prodali.
Naknadna promjena izabranog stana nije moguća.

 

Zahtjev za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje

Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje