Draga - 1873

Na temelju članka 6. Odluke o mjesnoj samoupravi („Službene novine“ Županije primorsko – goranske, broj 8/93, 12/93 i 14/93)) i članka 15. Poslovnika Poglavarstva Grada Rijeke („Službene novine“ Županije primorsko – goranske broj 7/94), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj 5. rujna 2000. godine, donijelo je Zaključak o utvrđivanju osnutka mjesnog odbora Draga.
Zaključak je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 18/2000.