Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rijevica

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

Ovaj Plan donosi se radi osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim GUP-om, utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina, poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta te integracije stanovnika koji će ostati živjeti na području obuhvata Plana u uvjetima potpunog stambenog i komunalnog standarda.

Konačno plansko rješenje osmislit će prostorno rješenje koje će omogućiti realizaciju složenog programa izgradnje novih stambenih jedinica – procjena ukazuje na mogućnosti izgradnje preko 2.000 novih stanova različite strukture – javnih i društvenih, poslovnih i drugih sadržaja, te opremanje područja javnim površinama, komunalnom infrastrukturom i prometnicama.