Riječko Gradsko vijeće održalo je svoju posljednju sjednicu u ovom mandatu. Vijećnici su na klupe dobili svježe tiskano Mandatno izvješće, a na dnevnom je redu uz odluke o Nagradama Grada Rijeke, bio čitav niz važnih odluka kojima se podiže standard života građana Rijeke.

Javna priznanja Grada Rijeke

Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog Odbora za javna priznanja Grada Rijeke o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke u 2017. godini. Nagrada Grada Rijeke za životno djelo dodijelit će se prof. dr. sc. Stipanu Jonjiću i fra Serafinu Sabolu, posmrtno.
Zlatnu plaketu „Grb Grada Rijeke“ dobit će Neno Belan & Fiumensi (Nenad Belan, Olja Dešić, Vedran Križan, Leo Rumora), prof. dr. sc. Antica Duletić-Načinović, dr. med., 203. topničko raketna brigada protuzračne obrane HV, dr. Zlatko Tomašić, posmrtno, Prirodoslovni muzej Rijeka, Centar tehničke kulture Rijeka i Sandro Vrancich.
Godišnja nagrada Grada Rijeke dodijelit će se Borislavu Božiću, izv. prof. dr. sc. Nani Palinić, dipl. ing. arh., Mensuru Puhovcu i Olji Dešiću, Udruzi riječkih rokera šezdesetih LP ROCK, Borisu Roci i Sari Kolak.

Dorotea Pešić Bukovac i Vojko Obersnel

Dorotea Pešić Bukovac i Vojko Obersnel

Odluka o socijalnoj skrbi

Vijeće je usvojilo novu Odluku o socijalnoj skrbi kojom su uz postojeće, dodana dva nova uvjeta kojima se socijalni program širi: uvjet jednoroditeljstva i uvjet starije radno neaktivne osobe, čime se omogućuje ostvarivanje različitih oblika pomoći. Kako je naglasio gradonačelnik Vojko Obersnel zaštita socijalno ugroženih u Rijeci je na znatno višoj razini od onoga na što je Rijeku obvezao Zakon pa mnogi oblici odnosno vrste socijalne pomoći koje nudi Grad Rijeka predstavljaju nadstandard. Grad Rijeka drugačije je odredio i cenzuse, odnosno minimalna primanja temeljem kojih netko može zatražiti socijalnu pomoć. – Kad bi Grad Rijeka primjenjivao samo Zakon o socijalnoj skrbi, bez gradske Odluke o socijalnoj skrbi, broj korisnika socijalnog programa bio bi tek trećina od broja korisnika koliko ih je sada u socijalnom programu – kazao je Obersnel.
Uz osam uvjeta koji su bili propisani dosadašnjom Odlukom o socijalnoj skrbi, od kojih osoba mora zadovoljiti bar jedan da bi postala korisnik određenih oblika pomoći, novom odlukom uvodi se uvjet jednoroditeljstva, koji zadovoljava obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj koji sam brine o djetetu, odnosno djeci te su im prihodi za 20% viši u odnosu na minimalne prihode (cenzuse) utvrđene za mogućnost primanja određenih oblika gradske socijalne pomoći te uvjet starije radno neaktivne osobe, koji ispunjava osoba u dobi od 65 i više godina, a koja je bez osobnih prihoda.  Proširen je i postojeći Socijalni uvjet pa ga sada ispunjavaju i osobe koje, temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, ostvaruju pravo na naknadu do zaposlenja i pravo na socijalnu uslugu – uslugu rane intervencije. U uvjetima prihoda povećan je i uvjet minimalnog prihoda za samce, a novine u Odluci o socijalnoj skrbi su i Pravo na naknadu za troškove isporuke plina, kao dijela troškova stanovanja i Pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja, jednom godišnje, koji može ostvariti Korisnik – samac koji ispunjava pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Procjenjuje se da će novom Odlukom o socijalnoj skrbi biti obuhvaćeno ukupno 16 500 korisnika.

Vijećnici su na klupe dobili svježe tiskano Mandatno izvješće

Vijećnici su na klupe dobili svježe tiskano Mandatno izvješće

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

Izmjene i dopune vijećnicima je pojasnio pročelnik Srđan Škunca, naglasivši kako je riječ o usklađivanju tih strateških dokumenata s izmjenama zakona i Prostornim planom uređenja PGŽ. Izmjenama Plana unesena je nova trasa obilazne željezničke pruge visoke učinkovitosti, utvrđeni uvjeti gradnje na područjima sportsko-rekreacijske i ugostiteljsko-turističke namjene u zaštićenom obalnom području mora, a za pojedina izdvojena građevinska područja prenamjenom su utvrđene dozvoljene djelatnosti, s ciljem omogućavanja gospodarskog razvoja. Izmjenama Plana sportska područja izdvojena su i ugrađena u građevinsko područje

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine

Gradsko je vijeće usvojilo Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine. Strategija je u potpunosti je izrađena vlastitim kapacitetima Grada Rijeke, a u partnerstvu s gradovima i općinama u sastavu UA Rijeka. Njome su definirani zajednički ciljeva razvoja Aglomeracije te prioriteti i mjere kojima se utječe na poboljšanje stanja na području UA Rijeka. Strategija se temelji na strateškim i prostornim dokumentima svih gradova i općina, članica UA Rijeka, povezana je sa svim strateškim dokumentima višeg reda i, naglasio je gradonačelnik Obersnel, usklađena je sa Strategijom Europa 2020. Strategija UA Rijeka je pozitivno ocijenjena od strane nadležnog ministarstva te je Urbana aglomeracija Rijeka odabrana kao područje za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja čime je stekla mogućnost korištenja europskih sredstava. Urbana aglomeracija Rijeka ima na raspolaganju 49.588.331,67 EUR za realizaciju svojih projekata.
Vijeće je prihvatilo i informaciju o zaključivanju Sporazuma o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020. s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije RH. Grad Rijeka kao središte UA Rijeka određen je kao posredničko tijelo što je osnovni preduvjet za korištenje raspodijeljenih sredstava. Potpisivanje Sporazuma očekuje se početkom travnja ove godine, a Sporazum će potpisati gradonačelnik Vojko Obersnel.

Informacija o turističkim pokazateljima

Vijećnici su prihvatili izvješće Turističke zajednice o turističkim pokazateljima za 2016.g. koji potvrđuju da su se ulaganja u razvoj Rijeke kao turističke destinacije višestruko isplatila. Direktor TZ grada Rijeke Petar Škarpa je iznio statističke podatke o višegodišnjem uzlaznom trendu riječkog turizma. Riječki smještajni objekti ostvarili su 22% više noćenja u odnosu na 2015., a ostvareno je i 8% više dolazaka.
Prihvaćen je i prijedlog da se za program razvoja turističke destinacije iz prihoda boravišnih pristojbi sufinancira Informativna služba za građane i goste – odnosno Turistički informativni centar (TIC) na Korzu i info punkt na Trsatskom kaštelu te mjesečni Kalendar zbivanja pod nazivom “ŠTA DAnas?” koji daje sve informacije koje gostu mogu trebati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Gradonačelnik Obersnel i zamjenici

Gradonačelnik Obersnel i zamjenici Filipović i Matešić

Preuzimanje upravljanja tržnicama u Rijeci

Odlukom Gradskog vijeća više se neće raspisivati koncesija za upravljanje tržnicom, već će upravljanje tržnicom preuzeti gradsko trgovačko društvo, Rijeka plus. Tržnice Rijeka su dobile koncesiju prije 10 godina na javnom natječaj, a ugovor ističe u 7. mjesecu. Zakon o komunalnom gospodarstvu dozvoljava da tržnu djelatnost obavlja tvrtka u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Tvrtka Rijeka plus će za sada preuzeti upravljanje tržnicama, a nakon 6-8 mjeseci će se odlučiti hoće li to i nadalje biti njihova djelatnost ili će se ići na osnivanje novog komunalnog društva koje bi se bavilo samo tržnicama. „ Grad neće otkupljivati postojeću opremu već će nabaviti novu, a do tada se ništa posebno neće mijenjati. Preuzet ćemo one zaposlenike koji budu željeli preći u Rijeka plus. Sa sadašnjim koncesionarom pregovaramo o tome da prijenos upravljanja bude proveden tako da tržnica niti jedan dan ne bude zatvorena. U narednih godinu dana unaprijedit ćemo djelatnost i poboljšati uvjete kako za građane tako i djelatnike“, rekao je gradonačelnik.

Stanovi

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke kojom se namjerava potaknuti prodaja stanova u vlasništvu Grada postojećim najmoprimcima, kako onima koji plaćaju zaštićenu najamninu tako i onima koji plaćaju slobodno ugovorenu najamninu. Na taj način se, kazao je gradonačelnik Vojko Obersnel, dugogodišnjim stanarima omogućava stjecanje vlasništva po povoljnim uvjetima uz popuste koji su vezani za način plaćanja i duljinu korištenja stana te su i zaštićeni jer imaju mogućnost prvokupa, a trećoj osobi stan se može prodati isključivo uz njihovu suglasnost.

Porezi

Nova Odluka o porezima donesena je radi usklađenja s izmijenjenim Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave kojima je ukinut porez na tvrtku, a najznačajnija novina u Odluci odnosi se na smanjenje stope poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koja je sa 3% posto smanjena na 1,5% – S obzirom na nedavno povećanje stope PDV-a ugostiteljskoj djelatnosti, kao mjera pomoći i poticaj ugostiteljima na području Grada Rijeke smanjili smo stopu poreza za polovicu – kazao je gradonačelnik Obersnel . Smanjenje stope poreza osjetit će se kroz pad prihoda u proračuna za 1,5 milijuna kuna u ovoj godini.

Vijećnici Liste za Rijeku

Vijećnici Liste za Rijeku

Javne potrebe u sportu i tehničkoj kulturi

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu kojim će se za programe tehničke kulture u 2017.g. izdvojiti 2.171.000,00 kuna. Usvojen je i Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu kojeg je donijela Skupština Riječkog sportskog saveza. Detaljni plan raspodjele sadrži i iznos procijenjenih troškova korištenja sportskih objekata tijekom 2017. godine za udruge koje su programom obuhvaćene. Na taj način objedinjeno su prikazani iznosi dotacija koje udruge ostvaruju iz Proračuna Grada Rijeke, ali i procjena troškova korištenja objekata, što ne predstavlja dotaciju u novcu, ali je također pomoć udrugama, budući da sportske udruge sportske objekte u vlasništvu Grada Rijeke i Rijeka sport d.o.o. koriste bez plaćanja naknade.

Preustroj ustanove Dječji vrtić Rijeka

Kako bi se rad Dječjeg vrtića Rijeka uskladio sa Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke Gradsko vijeće donijelo je odluku o preustroju Dječjeg vrtića Rijeka. S obzirom na raspoloživa financijska sredstva i trenutno ispunjene preduvjete DV Rijeka podijeljen na tri i javne ustanove i to na Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More uz zadržavanje zajedničke službe računovodstva u Dječjem vrtiću Rijeka.

Upravno vijeće javne ustanove Art-kino

Vijeće je za članove Upravnog vijeća javne ustanove Art-kino, kao predstavnike osnivača imenovalo Martinu Petrović i Velida Đekića.