Predstavljajući zaključke donesene na kolegiju, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel pozvao je građane da se uključe u javno savjetovanje o Planu razvoja grada Rijeke do 2030. godine.

Nacrt prijedloga Plana razvoja grada Rijeke od 2021. do 2027. godine nalazi se na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću do 18. veljače. Radi se o strateškom dokumentu kojeg je Grad Rijeka obvezan donijeti prema novom Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Grad Rijeka je i prije stupanja na snagu zakonske obveze imao svoju strategiju razvoja, koja se odnosila na razdoblje od 2014. do 2020. godine.

I prethodna i predložena strategija razvoja usuglašene su s trajanjem financijskog razdoblja Europske unije. Dapače, iako zakon nalaže obvezu planiranje do 2027. godine, Grad Rijeka je kroz ovaj nacrt Strategije definirao odrednice razvoja do 2030. godine, odnosno do godine kada je definirana nacionalna razvoja strategija.

„Unatoč činjenici da se nalazimo u posljednjoj godini mandata, smatrao sam da je važno napraviti ovaj dokument i uputiti ga Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje, kako bi se omogućilo sudjelovanje na natječajima koji će biti raspisani u novom financijskom ciklusu EU i tako nastavila uspješna praksa povlačenja sredstava iz europskih fondova. Činjenica je da su pred nama lokalni izbori, no moje je mišljenje da se treba sastaviti taj dokument a novi gradonačelnik i Gradsko vijeće mogu pokrenuti postupak njegove izmjene,“ istaknuo je gradonačelnik Obersnel.

Priprema Plana razvoja grada Rijeke do 2027. godine traje više od godine dana, tijekom kojih je, između ostalog, provedeno više od 30 radionica s odjelima gradske uprave i komunalnih društava, četiri radionice sa stručnom javnošću i panel rasprava o razvoju Rijeke do 2030. godine. Kroz analizu stanja identificirani su ključni pokretački izazovi na globalnoj razini s kojima se Rijeka susreće: demografske promjene, digitalizacija i globalizacija te klimatske promjene i nužnost održivog upravljanja resursima. Načini na koji se nositi sa svim ovim izazovima, koje je Rijeka već od ranije prepoznala i na njima predano radila, dominantno su uključeni i u novi Plan razvoja grada.

Razvoj Rijeke do 2030. godine sagledan kroz četiri strateška cilja

Kroz Plan razvoja grada Rijeke do 2027. godine definirana su četiri strateška cilja:

  1. Živjeti u Rijeci 2030.: Grad raznolikosti, u kojem visoka kvaliteta života proizlazi iz suradnje pametne gradske uprave i angažiranih stanovnika
  2. Raditi u Rijeci 2030.: Sveučilišni grad za novo doba, gdje napredne tehnologije i kreativna industrija obogaćuju industrijsko nasljeđe
  3. Povezati Rijeku 2030.: Multimodalno prometno čvorište s održivim i učinkovitim prometnim sustavom
  4. Sačuvati Rijeku 2030.: Pametan, zelen i čist grad prilagođen potrebama svih građana

Uz ova temeljna područja i ciljeve, dodan je i horizontalni cilj “Pametna Rijeka 2030.: regionalni hub za jugoistočnu Europu za razvoj i implementaciju pametnih rješenja u upravljanju gradom i gradskom infrastrukturom” koji će se ostvariti aktivnostima i mjerama u sva četiri tematska cilja, podrazumijevajući specifičan pristup, oslonjen na tehnologiju i inovativna rješenja.

Za sve strateške ciljeve definirane su određene mjere, aktivnosti, odnosno projekti koje je potrebno pokrenuti kako bi se navedeni ciljevi ostvarili.

„Pozivam svih koji imaju potrebe nešto reći, napisati, dodati, predložiti, da to učine do 18. veljače, do kada je otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Planu razvoja grada Rijeke 2021.-2027.“.

Na javnoj raspravi i Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru

Do 9. ožujka na javnoj raspravi nalazi se nacrt prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru.

Predloženim Pravilnikom o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru mijenjaju se početne cijene zakupnine za djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje učenika i studenata kao novi oblik poprilično profitabilne djelatnosti te početna cijena za poslovne prostore – garaže, budući da je dosadašnja cijena najma garaža bila jeftinija od cijene parkiranja.

Također, predlaže se ukidanje skladišta kao posebne djelatnosti. Naime, iako su bila uključena u gradski pravilnik, skladišta ni do sada nisu bila definirana Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti. Predlaže se da cijena skladišta bude odgovarajuća osnovnoj djelatnosti, odnosno istu cijenu ne bi plaćale trgovine prehrambenim proizvodima i industrijska djelatnost.

Gradonačelnik Vojko Obersnel na kolegiju

Gradonačelnik Vojko Obersnel na kolegiju

Nastavak mjera pomoći zakupnicima u otežanim uvjetima poslovanja uzrokovanim pandemijom koronavirusa

Grad Rijeka nastavlja s mjerama pomoći zakupnicima u otežanim uvjetima poslovanja uzrokovanim pandemijom koronavirusa, a ovisno o daljnjem razvoju epidemiološke situacije, razmotrit će se mogućnost daljnjeg produljenja mjera.

Tako poduzetnici koji su u zakupu gradskih poslovnih prostora te površina javne namjene za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta, a nije im odlukom nacionalnog stožera civilne zaštite obustavljen rad, mogu podnijeti zahtjev za umanjenje plaćanja zakupnine ili naknade za siječanj i veljaču.

Kao što je to bio slučaj i ranije, zakupnicima s padom prometa od 40 do 60% odobrit će se umanjenje zakupnine za 30%, a onima sa padom prometa od 60,01 do 100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%. Kao i do sada, zahtjevi će se podnositi online uz dostavu potrebne dokumentacije, s time da će se zahtjevi za siječanj podnositi od 20. do 28. veljače, a zahtjevi za veljaču od 20. do 28. ožujka.

Također, korisnici ugostiteljskih terasa oslobađaju se od plaćanja naknade za korištenje u siječnju i veljači.

„Sada uvodimo pomoć za zakupcima koji su definirani kao neprofitne organizacije – svim onima kojima je odlukom stožera zabranjen rad a kategorizirani su kao neprofitne članske organizacije, temeljem zabrane rada ne ostvaruju nikakve prihode i njih se oslobađa zakupnine u punom iznosu, bez potrebe podnošenja zahtjeva. Onim članskim organizacijama, kojima nije zabranjen rad, zbog poteškoća u radu i funkcioniranju umanjujemo iznos zakupnine za siječanj i veljaču u iznosu od 30%, bez potrebe da podnose potreba zahtjev,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Mjere se odnose i na zakupnike poslovnih prostora te korisnike javnih površina u gradskom vlasništvu koji su dani na upravljanje Rijeka plusu i Rijeka sportu.

Poduzetnicima se izlazi ususret još jednom mjerom, a to je produljenje roka za podnošenje zahtjeva za umanjenje zakupnine za studeni i prosinac 2020. godine. To znači da će se svima oni koji su do 29. siječnja 2021. podnijeli zahtjev i ispunjavaju utvrđene kriterije biti odobreno umanjenje zakupnine.

Dodatne mjere pomoći vezane uz pristupanje licitaciji i obročnu otplatu duga

Usvojen je zaključak koji se tiče postupka licitacije za slobodne poslovne prostore. Naime, do sada se na licitaciju nije mogao javiti netko tko je imao dugovanja prema Gradu Rijeci, a sada se natjecateljima odobrava da mogu sudjelovati na licitaciji ukoliko se dugovanja odnose studeni i prosinac 2020. godine, u vremenu kad je nastupila ili zabrana rada ili teškoće u poslovanju.
„Donosimo ovaj zaključak koji neće eliminirati natjecatelje koji nisu svojom krivicom došli u situaciju da imaju dug prema Gradu Rijeci“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Još jedna mjera koja olakšava poslovanje poduzetnika odnosi se na dosad ugovorene obročne otplate dugova.
„Nećemo poduzimati mjere prisilne naplate ili raskid ugovora ako u ovom razdoblju koje se odnosi na zadnjih nekoliko mjeseci u prošloj godini nisu podmirivali svoj obveze sukladno obročnoj otplati svojih dugova, nego ćemo tek nakon prestanka pandemije i početka normalnog rada reprogramirati obročnu otplatu koja je još preostala“, pojasnio je gradonačelnik.

Zakupnicima kojima je obustavljen rad ispostavljaju se računi od siječnja

Grad Rijeka ispostavlja od siječnja račune za zakupninu gradskih poslovnih prostora svim zakupnicima kojima je obustavljen rad. Naime, na temelju tih računa Vlada RH će subvencionirati fiksne troškove, što uključuje i trošak zakupnine, s time da poduzetnici moraju podnijeti zahtjev nadležnoj Poreznoj upravi.
„Naravno, ukoliko bude problema oko subvencioniranja tih troškova od strane vlade, poduzetnici se mogu se javiti pa ćemo vidjeti na koji se način može pomoći,“ poručio je gradonačelnik Obersnel.