Kakvoća mora na većini riječkih plaža ocjenjena je pojedinačnom ocjenom izvrsno, dok je nezadovoljavajuće kvalitete, ali još uvijek pogodno za kupanje na plažama na Kantridi – Dječja bolnica, Kantrida – bazen zapad i Plaži ispod nogometnog igrališta, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

Informacija o kakvoći mora na riječkim plažama u 2019.

Uredbom o kakvoći mora za kupanje propisani su standardi kakvoće mora na plažama. Pod time se osobito misli na mikrobiološke pokazatelje čistoće mora (crijevne enterokoke i Escherichia coli), čije su granične vrijednosti općenito smatraju najznačajnijim indikatorima zagađenja mora, uz druge značajke kao što su meteorološki uvjeti, temperatura i slanost te vidljivo onečišćenje mora. Kako je naglasila pročelnica Karla Mušković, kakvoća mora na morskim plažama prati se u razdoblju od 15. svibnja do 30. rujna svake godine, a  spomenutom Uredbom uvjeti ocjenjivanja su strožiji od onih propisanih Direktivom EU, kako bi se osiguralo rano uočavanje negativnih promjena i provođenje brzih sanacijskih mjera s ciljem održavanja visokih standarda kakvoće mora u Republici Hrvatskoj.

Na temelju rezultata praćenja kakvoće mora za kupanje određuju se pojedinačne, godišnje i konačne ocjene. Na temelju pojedinačne ocjene more se razvrstava kao izvrsno, dobro i zadovoljavajuće, dok se na temelju godišnje i konačne ocjene more razvrstava kao izvrsno, dobro, zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće.

Kakvoća moraZa ispitivanje i praćenje kakvoće mora na 22 mjerne točke na području grada Rijeke zadužen je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije. More s riječkih plaža dobilo je u 2019.g. sljedeće godišnje ocjene: 59,09% uzoraka je izvrsne kakvoće, 9,09% dobre kakvoće (Kantrida – Vila Nora i Kantrida – bazen istok), 13,64% zadovoljavajuće kvalitete (Kantrida – Rekreacijski centar 3. maj, Kantrida – zapad i Bivio – Dom umirovljenika), te 18,18% nezadovoljavajuće kvalitete (Kantrida – istok, Kantrida – Dječja bolnica, Kantrida – bazen zapad i Plaža ispod nogometnog igrališta).
Najproblematičnije riječke plaže tj. one koje imaju povećano mikrobiološko opterećenje nalaze se na području Kantride, na obalnoj liniji od plaže Dom umirovljenika do Rekreacijskog centra 3. Maj. Zamijećeno je da se kakvoća mora na tom području pogoršava uslijed oborina zbog većeg broja priobalnih izvora putem kojih zajedno s oborinskim vodama, uslijed neadekvatne odvodnje oborinskih i otpadnih voda ovog dijela grada onečišćenja dospijevaju u podzemlje. Izvor onečišćenja predstavljaju i pojedini subjekti koji još uvijek nisu priključeni na sustav javne kanalizacije, a smješteni su na samoj obali ili su u slivnom području priobalnih izvora i vrulja.
Kako je pojasnio gradonačelnik Obersnel, za poboljšanje kakvoće mora na navedenim lokacijama potrebno je priključenje svih subjekata na sustav javne kanalizacije te adekvatna odvodnja oborinskih voda bez miješanja s fekalnim otpadnim vodama. „Zahvaljujući Centralnom gradskom pročišćivaću koji smo izgradili 2002.g. izuzetno je poboljšana kvaliteta mora na riječkim plažama, a kada se dovrši novi pročišćivać koji će imati i bio komponentu te izgradi kanalizacijski sustav i sustav odvodnje u rubnim područjima i okolnim gradovima i općinama, u sklopu velikog europskog projekta kojeg provodi KD Vodovod i kanalizacija, situacija će biti još bolja“, kazao je Obersnel.
Valja istaknuti da su dvije riječke plaže, plaža za osobe s invaliditetom u uvali Kostanj i plaža Ploče i dalje zadržale svoj status te zadovoljile kriterije za postavljanje Plave zastave – najpriznatijeg međunarodnog ekološkog programa zaštite okoliša mora i priobalja.

Financiranje angažmana spasilaca na plaži za osobe s invaliditetom “Kostanj”

Plaža u uvali “Kostanj” je 1997. godine uređena je i opremljena u jednu od prvih plaža u Hrvatskoj u potpunosti prilagođenu osobama s invaliditetom. Kako bi se osobama s invaliditetom osigurali sigurni uvjeti korištenja plaže, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb će i ove godine u sezoni kupanja financirati rad spasilaca za što će se izdvojiti 100.000,00 kuna, uz dodatnih 10.000,00 kn za nabavu potrošnog materijala za održavanje plaže. Riječ je o osobama koje su prošle tečaj i dobile uvjerenje o osposobljenosti da u slučaju potrebe pruže prvu pomoć. Gradonačelnik Obersnel ja kazao kako je dobio čitav niz pritužbi korisnika plaže da se na cesti prema plaži ili uz samu obalu parkiraju automobili bez oznake da je riječ o vozilu koje koristi osoba s invaliditetom, zbog čega je otežano kretanje i prilaz plaži. Ove će se godine vršiti pojačane kontrole i novčano kažnjavati takve prekršitelje, kazao je gradonačelnik.

Održavanje plaža , sportsko-rekreacijski i ugostiteljski sadržaji na plažama u sezoni kupanja

60. gradonačelnikov kolegij

Pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke Karla Mušković

Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama Grad Rijeka je u obvezi održavati pomorsko dobro na svom području. To se prije svega odnosi na obvezu održavanja plaža i pristupa moru, te zaštitu stjenskih pokosa. Uz poslove održavanja svake godine se obavljaju radovi na poboljšanju stanja na plažama, kao i nabava nove opreme. Navedeno se temelji na Planu upravljanja
pomorskim dobrom te Programu održavanja komunalne infrastrukture koji se donose za svaku
kalendarsku godinu. Grad održava 22 plaže ukupne površine 108 000 m². Sredstva se osiguravaju od naknade prikupljene za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti i od naknada za koncesiju na pomorskom dobru te sredstava komunalne naknade. Za održavanje plaža je ove godine ukupno osigurano 2.775.000,00 kn. Programom održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćeni su između ostalog, zidani i montažni nužnici, košarice za smeće, tuševi i slavine, kabine za presvlačenje, tobogani, klupe, ograde , psihološke brane, vaterpolo igralište na plaži Bivio, rampa za silazak u more osoba s lakšim invaliditetom i dizalica za osobe s invaliditetom na plaži Kostanj.

Ove godine su izvedeni radovi dohranjivanja plaža šljunkom na plaži Igralište, plaži za pse uz plažu Igralište, plaži Ploče, te plaži Bivio i S zavoj. Izvode se nužni građevinski radovi za sigurno korištenje plaža i prilaza plažama te sanira ono što je uništeno djelovanjem valova.
Sredstvima Programa održavanja komunalne infrastrukture planirano je u 2020. godini izvesti građevinsko-zanatske radove, čišćenje plaža, čišćenje mora, privremene priključke, podmirenje utroška vode i struje na plažama, u ukupnom iznosu od 2.215.000,00 kn. Kako je pojasnila pročelnica Irena Miličević, u tijeku je prioritetna sanacija na plažama: Igralište, Lungo Mare i Akademija gdje se izvode pristupi moru. Na plaži Igralište saniraju se obalni dijelovi na ostacima nekadašnje skakaonice i temelja tobogana, djelomično urušenih djelovanjem valova. Za plaže Grčevo i Vila Olga u tijeku je izrada glavnog i izvedbenog projekta sanacije oštećenja. Radovi pripreme plaža za sezonu kupanja izvršeni su u većem dijelu te će u cijelosti biti realizirani za sezonu kupanja.
Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2020. godinu utvrđene su djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru te mikro lokacije za obavljanje tih djelatnosti. Riječ je o ambulantnoj prodaji – škrinja, aparati za sladoled, palačinke, postav štanda za opremu i igrački za plažu, postava kioska, prikolice, montažnog objekta, montažne nadstrešnice sa šankom i pripadajućim terasama, iznajmljivanje daske za jedrenje, sandolina, pedalina, vodenih skutera, te komercijalno rekreacijski sadržaj (suncobrani ležaljke, reklamiranje i zabavni sadržaj). Za navedene lokacije na pomorskom dobru koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja Grada Rijeke.

Preporuke za kupanje u moru tijekom epidemije covid-19

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je 14. svibnja 2020. godine preporuke za kupanje u moru i kopnenim vodama tijekom epidemije COVID-19.
Navedenim preporukama određeno je ponašanje na javnim plažama radi zaštite osoblja i posjetitelja i to:

  • Postava obavijesti i informiranje gostiju na vidljivom mjestu o higijenskim postupcima sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite kojih se treba pridržavati
  • Dopušten je istovremeni boravak 15 osoba na 100 m² neto površine.
  • Savjetuje se pridržavanje fizičke udaljenosti 1,5 m, a prilikom boravka u vodi održavati fizičku distancu od 1,5 m.
  • Na razumnim razmacima te na vidljivim mjestima nužno je postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom
  • U svim otvorenim prostorima kupališta, kao i na razumnim razmacima na otvorenim prostorima preporučuje se postavljanje kanti za otpatke s odgovarajućim poklopcima.
  • Potrebno je pojačati čišćenje i dezinfekcija sanitarnih prostora svaka dva sata (a po potrebi i češće).
  • Prostori za usluživanje pića i trgovački sadržaji moraju se pridržavati posebnih uputa koji važe za sve ugostiteljske objekte.
  • Redoviti monitoring voda od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo

Korištenje nekretnina i opreme u vlasništvu Grada Rijeke u izbornoj promidžbi

60. gradonačelnikov kolegijIzborne aktivnosti za zastupnike u Hrvatski sabor počet će od 3. lipnja 2020. godine. Političke stranke, koalicijske liste i nezavisni kandidati koji sudjeluju na izborima moći će koristiti površine javne namjene i nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke za promidžbu te isticanje izbornih plakata. Podnositelji zahtjeva dužni su prije sklapanja ugovora o privremenom korištenju uplatiti novčani polog u visini od 4.000,00 kn za uklanjanje plakata i panoa postavljenih tijekom izborne promidžbe ukoliko iste ne uklone sami. Svakom podnositelju zahtjeva omogućit će se korištenje 1/3 navedenih oglasnih površina do popunjenosti oglasnih površina. Lijepljenje izbornih plakata na autobusne čekaonice u vlasništvu Grada je zabranjeno. Predizborni promidžbeni skupovi održavat će se na Trgu 128. brigade Hrvatske vojske. Naplaćivat će se površina pozornice, a organizator skupa će platiti i trošak priključka struje te dežurstvo električara.
Štandovi za dijeljenje letaka i promidžbu veličine do 3 m², moći će se postavljati na Korzu i okolnim trgovima, uz plaćanje naknade za korištenje u iznosu 10,00 kn/m² dnevno, a šatori ili drugi slični privremeni objekti moći će zauzeti najviše 25 m². Naknada će se plaćati za korištenje prenosivih ograda, lako prenosivih štandova te masivnih štandova. U slučaju postojanja dva ili više zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenoj uporabi iste površine javne namjene, prednost će imati podnositelj koji je prvi podnio pisani zahtjev.
Svi korisnici površine javne namjene u obvezi su pridržavati se preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dana 25. svibnja 2020. godine kao i eventualno budućih mjera vezano za osiguranje epidemioloških mjera u izbornom procesu.

Nagrađivanje najuspješnijih naj-akcija za djecu u Rijeci u 2019.

Na godišnjem savjetovanju Gradova i općina prijatelja djece RH održanom u studenom 2019., Grad Rijeka dobio je najviša priznanja (povelje) za akcije Pušenje – krade ti dah i Tobogan –aktivne ferije za djecu, koji je ujedno proglašen i jednom od deset najuspješnijih Naj-akcija za djecu u Republici Hrvatskoj, e pohvalu za projekt U okovima geta (nikad više). Kako je pojasnila pročelnica Karla Mušković, Grad Rijeka redovito je nagrađivan za aktivnosti partnerskih organizacija kojima se poboljšava i uljepšava život djece u gradu, a koje se provode uz organizacijsku ili financijsku potporu Grada. Dobivanje spomenutih priznanja donosi dodatnu vrijednost gradu pri konačnom ocjenjivanju za očuvanje prije stečenog statusa grada-prijatelja djece. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, kao koordinator akcije Grad Rijeka – prijatelj djece će i ove godine najboljima dodijeliti nagrade kao poticaj za daljnju provedbu projekata: Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Odjel za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti novčana nagrada u iznosu od 5.000,00 kuna, a TD Rijeka 2020. i OŠ Eugen Kumičić u Rijeci novčane nagrade u iznosu od 2.500,00 kuna.

Novi Zakon o vatrogastvu odlučan korak unatrag

Govoreći o imenovanju predstavnika Grada Rijeke u Skupštinu Gradske vatrogasne zajednice Rijeka gradonačelnik Obersnel je novi Zakon o vatrogastvu ocijenio „odlučnim korakom unatrag“ – Zakon uređuje Skupštinu kao najviše tijelo upravljanja zajednicom, pri čemu jedinica lokalne samouprave, odnosno osnivač, ima pravo samo na dva predstavnika u sastavu Skupštine zajednice. Zanemaruje se uloga lokalne samouprave, s obzirom na to da je osnivač u manjini i ne može kompetetno utjecati na važne odluke. Isto je učinjeno i u osnovnom školstvu” rekao je gradonačelnik te dodao kako je Udruga gradova pokrenula postupak procjene ustavnosti tih zakona. Stalno smanjivanje nadležnosti a povećanje financijskih obaveza lokalnoj samoupravi konstanta je hrvatskih Vlada, kazao je gradonačelnik.

U Skupštinu Gradske vatrogasne zajednice Rijeka imenovani su mr.sc. Mladen Vukelić, pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu i Marijan Vundać, ravnatelj Direkcije za opće i kadrovske poslove.