Na prvom gradonačelnikovom kolegiju u ovoj godini prihvaćena je izmjena cijene vodnih usluga kojom će zbog uvođenja tzv „fiksnog dijela“, račun za vodu u veljači biti skuplji za 7,16 kuna, dok će se cijena usluge pražnjenja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama biti niža, jer će se umjesto fiksno, obračunavati na temelju količine preuzete otpadne vode.

Financiranje projekata i programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u gradu Rijeci u 2014. godini
Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je Zaključak o financiranju projekata i programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u gradu Rijeci u 2014. godini koje je na temelju javnog poziva Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za financiranje projekata/programa u 2014. godini, predložilo tročlano Stručno povjerenstvo. Na poziv su pristigle ukupno 141 ponude koje je povjerenstvo procijenilo temeljem zadanih kriterija, imajući u vidu potrebu za određenim projektom/programom i za pružanjem određenih usluga građanima.

 

Prijedlog o financiranju projekata i programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi obuhvaća područja socijalne i psihosocijalne zaštite građana i to za sljedeće kategorije: djeca i mladi, žene i obitelj, beskućnici, djeca s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, teško bolesne i kronično bolesne osobe, osobe starije životne dobi, stradalnici iz rata; zatim zaštitu zdravlja građana, što uključuje: promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje, prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti, prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta te projekte i programe vezane uz zaštitu životinja. Prednost je dana projektima i programima koji su sukladni Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.- 2020., i drugim gradskim akcijskim planovima, vezanim za područje zaštite zdravlja i socijalne skrbi. Sredstva za financiranje projekata i programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u Gradu Rijeci u 2014. godini ukupno iznose 6.160.000,00 kuna.

Izmjena cijene vodnih usluga
Gradonačelnik je dao suglasnost Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija na izmjenu Odluke o cijeni vodnih usluga, s primjenom od 1. siječnja 2014. godine. Kako je pojasnila pročelnica Irena Miličević, u svibnju prošle godine usvojene su izmjene Zakona o vodama, temeljem kojih je došlo do izmjena cijene, i to ne radi dodatnih prihoda KD VIK-a, već na zahtjev Nacionalnog vijeća za vodu. Izmjenama zakona određeno je da tarifa vodnih usluga sadrži fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga, koja se obračunava i koju plaćaju korisnici vodnih usluga javne vodoopskrbe. Ovim izmjenama uvodi se fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje i fiksni dio osnovne cijene pročišćavanja otpadnih voda, kojeg će plaćati svi korisnici usluge javne odvodnje, neovisno o kategoriji korisnika usluge i količini vodne usluge javne odvodnje.

Pročelnica Irena Miličević i direktor KD VIK Andrej Marochini s novinarimaFiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje i fiksni dio osnovne cijene pročišćavanja otpadnih voda izračunat je temeljem planskih troškova poslovanja, a iznosi 4,76 kn za sakupljanje otpadnih voda te 1,58 kn za pročišćavanje otpadnih voda.
S tim u svezi, ukoliko bi se analiziralo povećanje ukupnog mjesečnog troška četveročlane obitelji, pod pretpostavkom da mjesečna potrošnja iznosi 20 m3 te da je nekretnina priključena na sustav javne odvodnje, mjesečni račun za navedene vodne usluge povećao bi se za 3% ili za 7,16 kn.
Osim toga uvodi se nova kategorija korisnika vodne usluge i nova cijena vodnih usluga pod nazivom Posebne poslovne prostorije koja se odnosi na korisnike koji za obavljanje svoje poslovne aktivnosti preuzimaju godišnje više od milijun m3 vode. Cijena usluge javne vodoopskrbe za ovu kategoriju korisnika utvrđena je u iznosu 4,05 kn/m3, što predstavlja smanjenje cijene od 34%.
Uvodi se cijena vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama (varijabilna) koja se obračunava i koju plaćaju vlasnici ili korisnici nekretnina koje nisu spojene na sustav javne odvodnje. Cijena vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama obračunava se na temelju količine preuzete (crpljene) otpadne vode iz septičke ili sabirne jame. Osnovica za izračun cijene ove vodne usluge jesu planirani troškovi pružanja usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda i planiranih količina na području gradova Rijeke, Bakra, Kraljevice i općine Klana i utvrđena je u iznosu od 76,00 kn/m3 odnosno 95,00 kn/m3 sa PDV-om.
Ovakav način obračuna cijene vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama razlikuje se u odnosu na dosadašnji, na način da se mjesečni iznos koji bi plaćao korisnik ove usluge umanjuje i to sa dosadašnjeg iznosa od 232,50 kn na iznos od 189,34 kn. No, za svako pražnjenje otpadnih voda iz septičke ili sabirne jame, korisnik te vodne usluge plaćat će i iznos od 95,00 kn/m3 (s PDV-om).

Nova zakonska regulativa iz područja graditeljstva i uvođenje “e-dozvola”
Na kolegiju je prihvaćena Informacija o novoj zakonskoj regulativi iz područja graditeljstva te uvođenju “e-dozvola” i informiranju građana, kao i informacija o rješavanju predmeta prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama do 31. prosinca 2013.godine, o čemu je izvijestila pročelnica Ljiljana Buljan.
Donošenjem posebnih zakona koji se primjenjuju od 1. siječnja 2014. godine i to Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i Zakona o građevinskoj inspekciji došlo je do značajnih promjena u odnosu na dosadašnje uređenje provedbe dokumenata prostornog uređenja i građenja. Obveza izdavanja lokacijske dozvole postoji samo iznimno za određene zahvate u prostoru, građevine su, prema svojoj zahtjevnosti, svrstane u nekoliko skupina što je značajno za određivanje sadržaja glavnog projekta, umjesto lokacijske dozvole pa će se potvrde glavnog projekta sada u najvećem broju slučajeva izdavati samo jedan akt – građevinska dozvola, koja je ujedno i akt za provedbu prostornog plana i akt za građenje, posebni uvjeti (način ostvarivanja priključaka na relevantnu infrastrukturu), u načelu, utvrđuju se prije pokretanja upravnog postupka, komunalni i vodni doprinos reguliraju se nakon pribavljanja građevinske dozvole, a prije početka prijave gradnje, uvode se rokovi za dovršetak gradnje – svaka će se građevina za koju se ishodi dozvola po novom Zakonu trebati dovršiti u određenom roku – morat će se urediti fasada i okoliš u roku od 3 do 10 godina od početka gradnje – ovisno o složenosti građevine.

Isto tako, Ministarstvo je najavilo uvođenje aplikacije “e-dozvola” koja bi trebala uskoro biti instalirana i koja će još više olakšati ionako već pojednostavljeni postupak izdavanja dozvole. No to za Rijeku neće biti ništa novo budući da Grad Rijeka još od 2009.g. upravlja vlastitim sustavom za praćenje postupka izdavanja dozvole, koji će se uz pomoć Zavoda za informatičku djelatnost uskladiti s aplikacijom Ministarstva, kazala je Buljan.
Svi potrebni obrasci kao i sve informacije vezane uz navedene promjene već su objavljeni na portalu Grada Rijeke, a do kraja tjedna bit će tiskan i letak koji će podnositeljima zahtjeva za izdavanje građevnih dozvola, korak po korak, pojašnjavati postupak.

Rješavanje predmeta vezanih uz legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada do 31. prosinca 2013. godine
15. gradonačelnikov kolegij siječanj 2014.Što se tiče aktivnosti u primjeni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Grad Rijeka je sa preko 16% riješenih predmeta, zaključno sa 31.12.2013. daleko iznad 7%, koliko iznosi prosjek u državi. U samo par mjeseci riješeno je 1400 premeta, trenutno je u obradi još 1000 predmeta, a cilj je do 2015. g. riješiti 70% predmeta. Kako je pojasnila pročelnica Buljan, veći broj predmeta ima nekompletnu dokumentaciju, pa je podnositeljima dan rok od 60 dana da istu upotpune.

Pročelnica Miličević, čiji je odjel nadležan za naplatu naknade za legalizaciju, izrazila je zadovoljstvo rješavanjem predmeta vezanim uz legalizaciju te kazala kako je u istom roku izdano 1227 rješenja o naknadi, na ukupan iznos 3.594.000,00 kuna, od čega je naplaćeno 2.894.000,00 kuna, a 50% tog iznosa prihod je državnog proračuna.
Što se tiče komunalnog doprinosa, od 1.407 predmeta obračunato je 373 premeta, na iznos od preko 4,5 milijuna kuna, od čega je naplaćeno 3,4 milijuna.

Riječki karneval 2014.
Na kolegiju je prihvaćena Informacija o organizaciji Riječkog karnevala 2014. godine, o čemu je izvijestio Petar Škarpa, direktor Turističke zajednice grada Rijeke. Riječki karneval kulturna je baština Hrvatske, turistički adut grada Rijeke i omiljena kulturna manifestacija. Karneval je započeo 17. siječnja podizanjem zastave, a završava 5. ožujka 2014. godine. Službeno otvaranje karnevala počinje tradicionalnim izborom Kraljice riječkog karnevala i primopredajom ključa grada, u petak, 24. 1. u 20 sati u Dvorani Mladosti. Ukupni prihodi Riječkog karnevala 2014. planirani su u iznosu od 1.350.000,00 kn, a pored sudjelovanja Grada Rijeke, Turističke zajednice grada, pokrovitelja i donatora, očekuje se sufinanciranje od strane Primorsko-goranske županije, Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Primorsko-goranske županije i Ministarstva turizma. Ukupni rashodi Riječkog karnevala 2014. planirani su u iznosu od 1.350.000,00 kn. Najveći dio troškova organizacije manifestacija Riječkog karnevala 2014. odnosi se na organizaciju programa Izbora kraljice Riječkog karnevala i primopredaje ključa Grada, troškove prijevoza karnevalskih grupa Dječje karnevalske povorke i Međunarodne karnevalske povorke, smještaja grupa iz inozemstva i ostalih krajeva Hrvatske te osiguranje redarske službe za vrijeme održavanja obje povorke. Kao i prijašnjih godina, na dan 2. 3. 2014. bit će osiguran besplatan prijevoz svih građana javnim gradskim prijevozom, kako bi se izbjegla gužva s automobilima te omogućio što većem broju osoba dolazak na Međunarodnu karnevalsku povorku, kao i odlazak nakon večernje zabave. Grad Rijeka će Turističkoj zajednici grada Rijeke za organizaciju karnevala dodijeliti sredstva u iznosu od 180.000,00 kn.

Teme iz područja školstva
Na kolegiju je prihvaćen zaključak o sufinanciranju treće manifestacije RIJEKA PSIHOLOGIJE, koja će se u zajedničkoj organizaciji Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Psihološkog savjetovališta Sveučilišnog savjetovališnog centra, Grada Rijeke, Ri Psi Alumni kluba, Udruge studenata psihologije ‘Psirius’ te Društva psihologa Primorsko-goranske županije, održati od 17. do 23. veljače 2014. godine. Ova se manifestacija provodi u okviru 7. tjedna psihologije koji se obilježava na državnoj razini s ciljem prikaza širokih i različitih mogućnosti pomoću kojih psiholozi mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete života pojedinca i zajednice.

Prihvaćen je i zaključak o sufinanciranju Projekta RIJEKA PLIVA u školskoj 2013/2014. godini. Projektom će se obuhvatiti svih 1026 učenika drugih razreda 23 riječke osnovne škole, koji će na Bazene Kantrida dolaziti u pratnji učitelja. Plivački klub “Primorje – Croatia osiguranje” se dvije godine za redom prijavio na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje sportskih programa – obuke neplivača u školama. Ministarstvo je dodijelilo sredstva dostatna za provedbu prva dva ciklusa Projekta, a Grad Rijeka će, kao jedan od pokretača Projekta, s iznosom od 90.000,00 kuna osigurati njegov nastavak u drugom obrazovnom razdoblju kako bi svi učenici prošli obuku.

Još jedan od uspješnih riječkih projekata namijenjenih osnovnoškolcima, projekt slobodne aktivnosti “Moja Rijeka”, koji se provodi u 5. i 6. Razredima, uvest će se i u 7. i 8. razrede osnovnih škola grada Rijeke. Za realizaciju tog projekta tiskat će se novi primjerci Priručnika za zavičajnu nastavu „Moja Rijeka“ namijenjenog učenicima 5. i 6. razreda te izraditi novi Priručnik za zavičajnu nastavu „Moja Rijeka“ namijenjen učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola grada Rijeke. Za izradu Priručnika zadužena je ista radna skupina koja je uspješno izradila prvi priručnik u sastavu: Velid Đekić, Karol Visinko, Ivan Mišković, Ivan Vranjić te Gordana Ožbolt.

Prihvaćen je i zaključak o financiranju rada stručnog suradnika-defektologa (za 1/2 radnog vremena) u Osnovnoj školi Pećine u 2014. godini, u kojoj djeluje Odjel za dodatnu defektološku pomoć za učenike oštećena vida i u kojem se provodi stručna pomoć za učenike osnovnih škola. Također prihvaćen je zaključak o uključivanju pomoćnika u nastavi i osobnih pomoćnika za učenike osnovnih škola Grada Rijeke (II. polugodište). Riječ je o dosadašnjih 29 pomoćnika u nastavi te 5 osobnih pomoćnika, za što je u Proračunu Grada Rijeke planirano ukupno 806.000,00 kn.

15. gradonačelnikov kolegij siječanj 2014.

Informacija o tijeku izgradnje stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje u Rijeci

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS) do danas je izgradila ukupno 204 stana, pri čemu se prvo pristupilo onim građanima koji su rješenje svog stambenog pitanja jedino mogli realizirati kroz tzv. najamne stanove. Za njih su u Projektu Rujevica I. faza izgrađena ukupno 124 stana koje je otkupio Grad Rijeka radi dodjele istih u najam. Idućim projektom na Rujevici su izgrađene su četiri stambene zgrade s ukupno 80 stanova koji su useljeni i predani kupcima u srpnju 2010., a trenutno je u tijeku dovršetak izgradnje četiri stambene zgrade sa ukupno 80 stanova na Donjoj Drenovi, a započeta je izgradnja višestambene građevine sa 95 stanova na Hostovom bregu. U planu je početak gradnje još dvije višestambene građevine sa 100-tinjak stanova, u pripremi je imovinsko-pravna priprema za lokaciju Škurinjsko plase, a analiziraju se mogućnosti gradnje na još nekoliko mogućih lokacija.

Do kraja prosinca 2013. godine u APOS-u, koji je investitor gradnje i nositelj zaključivanja svih ugovornih obveza s kupcima, provođen je postupak u svrhu sklapanja predugovora odnosno ugovora o kupoprodaji stanova na lokacijama Rujevica i Donja Drenova te je po navedenoj Listi pozvano ukupno 1.027 zainteresiranih podnositelja, od kojih je 154 podnositelja sklopilo predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji nekretnine. Budući je navedena Lista iscrpljena, te na istoj nema više podnositelja zahtjeva koji su zainteresirani za kupnju stana na lokaciji Donja Drenova, predlaže se da se navedena Lista prvenstva zaključi.
Tijekom 2013. godine proveden je postupak u svrhu formiranja Liste prvenstva, na koju je nakon postupka obrade podnijetih zahtjeva uvršteno 432 podnositelja zahtjeva, koji imaju mogućnost kupiti stanove koji se u Rijeci grade po Programu društveno poticane stanogradnje. Lista prvenstva objavljena je 3. 7. 2013.godine i temeljem nje će se provoditi postupak prodaje stanova koji se grade na lokaciji Hostov breg, stanova koji će se graditi u slijedećim projektima koji budu okončani za vrijeme važenja navedene liste a temeljem iste se predlaže i prodaja stanova koji su preostali kao neprodani na lokaciji Donja Drenova. Na prijedlog APOS-a, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje, kojom se umjesto prodaje navedenih stanova na slobodnom tržištu, predlaže prodaja navedenih stanova osobama s liste prvenstva koje ne zadovoljavaju kriterije broja članova obiteljskog domaćinstva.

Smanjenje zakupnine za djelatnost knjižara i antikvarijata
Gradonačelnik je prihvatio i zaključak o smanjenju zakupnine za djelatnost knjižara i antikvarijata u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Rijeke u 2014. godini. Riječ je o nastavku umanjenja ugovorene zakupnine za 50%, kao svojevrsna pomoć kako bi ta djelatnost opstala u gradu, a odobrenje smanjenja traje do 31. prosinca 2014. godine.

Naputak o nabavi robe, radova i usluga
Gradonačelnik je prihvatio novi Naputak o nabavi robe, radova i usluga koji se temelji na izmjenama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi. Riječ je o izmjeni nacionalnog praga primjene Zakona o javnoj nabavi, koji je sa 70.000,00 kuna procijenjene vrijednosti podignut na 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova. Ovim naputkom uređena su pitanja nabave ispod utvrđenog nacionalnog praga, na koji se ne primjenjuje Zakon ( procedure, način nabave, objavu i dr.). Naputak o nabavi robe, radova i usluga bit objavljen na internetskim stranicama Grada .