Grad Rijeka putem Agencije za društveno poticanu stanogradnju do 2020. godine planira gradnju 280 novih stanova. Rok važenja Osnovne liste i Dopunske liste reda prvenstva po programu POS-a produžen do 3. srpnja 2019. godine.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je na prvom kolegiju svojeg šestog mandata Prijedlog Programa društveno poticane stanogradnje na području grada Rijeke za razdoblje 2017.-2020. godine.

Prema prihvaćenom Prijedlogu, Grad Rijeka putem Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u navedenom razdoblju planira gradnju cca 280 stanova na tri lokacije:

  • Martinkovac I. faza, do 90 stanova u dvije ili tri zgrade;
  • Martinkovac II. faza, do 96 stanova u tri zgrade;
  • Hostov breg II. faza, do 96 stanova u jednoj zgradi.

Na istom Kolegiju donijet je i Zaključak kojim se produžuje rok na koji su utvrđene Lista reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje i Dopunska lista reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje, za razdoblje od dvije godine, odnosno do 3. srpnja 2019. godine.

 

Rok važenja je produžen budući da Lista prvenstva i Dopunska lista prestaju važiti 3. srpnja 2017. godine, a znatan broj osoba koje se nalaze na navedenim listama nije realizirao kupnju stana.

Naime, od ukupno 841 podnositelja zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a s obje Liste (432 s Osnovne Liste  + 409 s Dopunske liste) 101 kupac je realizirao kupnju stana (96 po Osnovnoj listi i 5 po Dopunskoj listi), a 33 su brisana s liste (31 na Osnovnoj listi i 2 na Dopunskoj listi) te preostaje 707 potencijalnih kupaca za stanove na budućim projektima.

S obzirom na planiranu dinamiku realizacije projekata društveno poticane stanogradnje, početak prodaje stanova potencijalnim kupcima s Osnovne i Dopunske liste za projekte POS Martinkovac I. faza i POS Martinkovac II. faza te Hostov breg II. faza planiran je u Agenciji za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS) započeti najranije u travnju 2018. godine, a procjena je da će prodaja trajati do srpnja 2019 godine.

Za dodatne informacije vezane uz liste potencijalnih kupaca upiti se mogu podnositi na e-mail adresu: imovina@rijeka.hr

Za dodatne informacije vezane uz izgradnju i prodaju stanova upiti se mogu podnositi na e-mail adresu: apos@rijeka.hr