Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke objavio je Javni poziv korisnicima grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2023. godini.

Za koja se grobna mjesta može odobriti sufinanciranje?

Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara koja se nalaze na području kulturno povijesnih cjelina Groblja Kozala i Groblja Trsat u Rijeci, za djelomičnu ili cjelovitu sanaciju i obnovu grobnog mjesta.

Tko može podnijeti prijavu?

Prijavu na ovaj Javni poziv može podnijeti isključivo korisnik grobnog mjesta koje se nalazi na Groblju Kozala ili Groblju Trsat. Pod korisnikom grobnog mjesta razumijeva se osoba kojoj je KD Kozala d.o.o. Rijeka dalo na korištenje grobno mjesto, a na temelju rješenja o dodjeli na korištenje grobnog mjesta odnosno ugovora o korištenju grobnog mjesta. U slučaju kada ima više korisnika grobnog mjesta, podnositelj prijave mora imati punomoć za zastupanje danu od strane ostalih sukorisnika grobnog mjesta.

Koja je dokumentacija potrebna?

Za podnošenje prijave potreban je niz dokumenata vezanih uz korisnike i status grobnog mjesta izdanih od strane KD Kozala te troškovnici i potrebna mišljenja i uvjerenja izdana od strane nadležnog Konzervatorskog odjela. Točan popis potrebnih dokumenata dostupan je u Javnom pozivu.

Dok kojeg roka je potrebno podnijeti prijavu?

Prijave se podnose od objave Javnog poziva do 3. listopada 2022. godine.

Kako se odobrava sufinanciranje sanacije i obnove grobnog mjesta?

Povjerenstvo za obradu prijava stručno vrednuje podnesene prijave, vrši bodovanje po zaprimljenim prijavama te utvrđuje prijedlog Liste prioriteta.

Povjerenstvo za obradu prijava stručno vrednuje podnesene prijave, vrši bodovanje po zaprimljenim prijavama te utvrđuje prijedlog Liste prioriteta. Na temelju prijedloga Liste prioriteta, a ovisno o proračunskim sredstvima Grada Rijeke, gradonačelnik utvrđuje konačnu Listu prioriteta.

Gdje mogu dobiti dodatne informacije?

Podrobnije informacije mogu se dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za kulturu, Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, Korzo 16 putem elektronske pošte: ivana.mekelenic@rijeka.hrkultura@rijeka.hr ili na broj telefona 051/209-250 (Ivana Mekelenić).

Više o Programu sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat.