Na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjena Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 14. lipnja 2024. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, posebice onih građana koji su korisnici grobnih mjesta koja se nalaze na području kulturno-povijesnih cjelina groblja Kozala i Trsat. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Do sada obnovljeno 35 grobnih mjesta, u 2024. godini obnavlja se novih devet

Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara regulirana su pitanja vezana za spomeničku rentu. Prihod od spomeničke rente može se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, a 60% istog uplaćuje se u korist grada na području koje je renta ubrana.

Radi korištenja gore navedenih sredstava, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/16).

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti i mjerila za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, postupak i tijela za donošenje Liste prioriteta te način praćenja izvršenja Programa.

Provedbom Programa iz Plana raspodjele sredstava spomeničke rente, Grad Rijeka pruža financijsku potporu korisnicima za sanaciju i obnovu grobnih mjesta koja se nalaze na Groblju Kozala i Groblju Trsat te su zaštićene kulturno-povijesne cjeline od strane Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci. Navedena groblja upisana su i u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske na Listu zaštićenih kulturnih dobara, radi velikog broja kvalitetnih arhitektonskih i skulptorskih ostvarenja u grobnicama i grobovima eminentnih riječkih arhitekata i kipara, kao i velikog broja grobova osoba značajnih za hrvatsku povijest.

Sukladno odredbi članka 8. Pravilnika, troškovi sufinanciranja sanacije i obnove grobnih mjesta utvrđuju se ovisno o izvršenom bodovanju kako slijedi:

  • u 40% iznosu ili najviše do iznosa od 6.636,14 eura za grobno mjesto koje je ostvarilo između 10 – 27 bodova,
  • u 50% iznosu ili najviše do iznosa od 19.908,42 eura za grobno mjesto koje je ostvarilo između 28 – 52 boda.

Provedbom Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, povećava se spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnih grobnih mjesta, već i groblja kao cjeline te se ujedno podiže svijest građana o važnosti groblja kao bitnog dijela hrvatskog i europskoga kulturnog naslijeđa i njegove integracije u uobičajene kulturne aktivnosti, a posebice u turističke itinerare.

Od 2016. godine, kada je objavljen prvi javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, obnovljeno je sveukupno 35 grobnih mjesta iznosom od 61.623,83 eura.

Na Listi prioriteta za sufinanciranje obnove grobnih mjesta u 2024. godini, koju je donio Gradonačelnik Grada Rijeke zaključkom od 30. listopada 2023. godine, uvršteno je 9 programa, sufinanciranih sa sredstvima u iznosu od 18.250,00 eura.

Predlaže se pojednostavljenje i digitalizacija postupka prijave

Kako bi se Program nastavio realizirati te s obzirom na potrebu pojednostavljenja i digitalizacije postupka prijave, predlažu se izmjene Pravilnika.

Predlaže se kao jedno od mjerila sufinanciranja koja se tiču konzervatorske valorizacije grobnog mjesta brisati d„bez konzervatorskog interesa“ – 4 boda, budući da je cilj Programa zadržati i povećati spomeničku vrijednost zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina. Predloženom izmjenom omogućila bi se zaštita i očuvanje kulturnih dobara u izvornom i neokrnjenom stanju te spriječile radnje kojima bi se mogla promijeniti svojstva, oblik i izgled kulturnog dobra i time ugroziti njegova vrijednost.

S obzirom na stupanje na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, predlaže se izmjena valute iz kuna u eure te zaokruživanje iznosa na 7.000,00 eura za sufinanciranje programa u 40% iznosu, odnosno 20.000,00 eura za sufinanciranje programa u 50% iznosu, radi lakšeg obračuna. S tim u vezi, predlaže se i prilagođavanje bodovne sklade.

Sukladno važećem Pravilniku, prijave na Javni poziv podnosile su se u digitalnom i papirnatom obliku, no s obzirom na značajni stupanj digitalizacije društva te kako bi se građanima pojednostavio postupak prijave, predlaže se brisanje članka koji propisuje obvezu dostavu prijave u papirnatom obliku.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostupan na samom savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Proučite navedeni nacrt prijedloga odluke i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi Pravilnik bio što kvalitetnije u konačnici formiran.