Na gradonačelnikovom kolegiju, posvećenom komunalnim temama, prihvaćeno je izvješće o provedbi Akcijskog plana za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke u 2022. godini.

Prije usvajanja točaka dnevnog reda kolegija, riječki gradonačelnik Marko Filipović izrazio je sućut turskom narodu nakon katastrofalnog potresa.
„Razmotrit ćemo i pomoć sukladno mogućnostima proračuna. Jer, moramo se sjetiti da je i Turska priskočila u pomoć kad je Hrvatsku zadesila slična situacija, odnosno katastrofalni potresi u Petrinji i Zagrebu“, kazao je gradonačelnik Filipović, koji je uputio i izraze sućuti turskom veleposlaniku u RH.

Na dnevnom redu današnjeg kolegija našlo se Izvješće o provedbi Akcijskog plana za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke u 2022. godini. Vandalizam i oštećenja gradske imovine, jedan je od učestalijih problema s kojima se susreću mnoge urbane sredine, pa tako i grad Rijeka. Akcijskim planom, donesenim krajem 2020. godine, utvrđen je niz mjera i aktivnosti, preventivne i represivne naravi, koje se odnose na sprječavanje vandalizma. Mjere i aktivnosti koordinira na četverogodišnji mandat imenovano koordinacijsko tijelo, sastavljeno od zaposlenika tri odjela gradske uprave, dok su u provedbu mjera uključena i gradska komunalna i trgovačka društva, upravitelji zgrada i mjesni odbori.

Najčešći oblici vandalizma – nedozvoljeno plakatiranje, grafitiranje te oštećivanje dječjih sprava i urbane opreme

Kako je kazala Maja Malnar, pročelnica Odjela za komunalni sustav, najčešći oblici vandalizma su nedozvoljeno plakatiranje i grafitiranje te oštećenje gradske komunalne infrastrukturne i urbane opreme, kao što su autobusne čekaonice i stajališta, košarice za otpad, klupice, javni satovi, fontane i sl.

„Tijekom 2022. godine kontinuirano se provodio nadzor nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu, kako po službenoj dužnosti, tako i temeljem zaprimljenih prijava građana i ostalih dionika koji su uključeni u provedbu Akcijskog plana“, kazala je pročelnica Malnar.

32. gradonačelnikov kolegij

Na gradonačelnikovom kolegiju o komunalnim temama

Komunalni redari i tajnici Mjesnih odbora su u skladu s Akcijskim planom pojačano vršili obilazak i nadzirali pojavu novih grafita i eventualnih oštećenja na urbanoj opremi. Vršene su i pojačane kontrole vezano uz nepropisno postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala. Veliku pomoć u provedbi plana Gradu Rijeci pruža i nadležna policijska uprava.

„Konstruktivna suradnja svih tijela je bila na razini tijekom 2022. i da nastavit će se i u 2023. godini“, kazala je pročelnica Malnar.

Gradonačelnik Filipović naglasio je kako se svim ovim provedenim mjerama i akcijama želi naglasiti kako društvo vandalizam smatra nedopustivim i neprihvatljivom.
„Borba protiv vandalizma je dugačak proces i u tom kontekstu  treba pozdraviti napore svih uključenih aktera da vandalizma bude što manje, poručio je gradonačelnik Filipović, dodajući da sanacija vandalizma iziskuje i značajna financijska sredstva, koja bi se mogla i pametnije utrošiti.

Povećan broj prijava građana vezenih uz vandalizam

Građani, osim podnošenja prijava putem besplatnog broja telefona Dežurnog centra 0800 51 00 ili mail adrese komunalno.dezurstvo@rijeka.hr, već dvije godine uspješno koriste aplikaciju Gradsko oko.

Putem navedene aplikacije je tijekom 2022. godine zaprimljeno 2763 prijava, od toga se njih 2277 odnosi na komunalne probleme, 196 prijava na prometne probleme, 144 prijave na čistoću, dok je 145 prijava evidentirano u kategoriji vandalizama.

„Navedeni broj prijava koje se odnose na vandalizam predstavlja znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu, kada je prijava bilo 60, što upućuje na činjenicu da su građani prihvatili navedenu aplikaciju te da je u sve većoj mjeri koriste, odnosno da ista ispunjava svrhu zbog koje je uvedena. Najveći broj prijava odnosi se na grafite (njih 54), na oštećenja urbane opreme odnose se ukupno 52 prijave, a na oštećenje dječjih sprava u parkovima 36 prijave“, kazala je pročelnica Malnar.

Neznatni broj prijava i dalje je u obradi, a prvenstveno se odnose na grafite za koje je utvrđeno da se nalaze na zgradama u privatnom vlasništvu, u kojem slučaju je obveza suvlasnika izvršiti sanaciju. Naime, Grad Rijeka, sukladno odredbi iz Akcijskog plana za sprječavanja vandalizma, po zaprimljenim prijavama i utvrđenju da se grafiti nalaze na imovini Grada, javnim površinama ili na zgradama komunalnih i trgovačkih društava te ustanova u vlasništvu Grada pravovremeno organizirao interventno uklanjanje grafita u što kraćem roku od prijave ili uočavanja grafita, dok u slučajevima privatnog vlasništva taj proces traje malo duže. Također, u obradi je i manji broj predmeta koji se odnose na sanaciju urbane opreme, najviše iz razloga što se radi o prijavama zaprimljenim krajem prosinca 2022. godine i usklađenja s izvođačima, koji zbog drugih prioriteta nisu još pristupili radovima, ali su isti svakako u planu početkom 2023. godine. U svakom slučaju, prijave se u prosjeku rješavaju u roku od 10 do 30 dana od njihovog zaprimanja.

32. gradonačelnikov kolegij

32. gradonačelnikov kolegij

Samo za uklanjanje grafita i sanaciju dječjih igrališta utrošeno 6.600 eura

Sredstva utrošena na rješavanje prijava, odnosno sanaciju za uklanjanje grafita iznose 3.291,19 eura (PDV uključen) te 3.328,50 eura (PDV uključen) za sanaciju dječjih sprava. Za popravke urbane opreme, najviše autobusnih čekaonica (lom stakla) utrošeno je ukupno 21.506,90 eura, uz napomenu da se ne vodi odvojena evidencija za sanaciju po osnovi redovnog održavanja, a druga po osnovi vandalskog oštećenja pa se iznijeti podatci ne odnose isključivo na trošak sanacije oštećenja nastalih na taj način, već na trošak sanacije općenito. Za uklanjanje bespravno postavljenih plakata i promidžbenih materijala također nisu dostupni zasebni podatci o trošku, budući se isti uklanjanju u sklopu proširenog redovnog čišćenja, odnosno u tim slučajevima djelatnici KD Čistoća imaju naputak da po obavijesti o uočavanju takvog materijala i izdavanju naloga za njegovim uklanjanjem, to učine u okviru svojih redovnih aktivnosti.

Komunalno redarstvo u suradnji s policijom aktivno radi na rješavanju ove problematike na način da odmah po uočavanju štete prouzročene vandalskim činom, obavještava o tome policiju kako bi poduzeli mjere u svojoj nadležnosti radi otkrivanja počinitelja. Policija promptno provodi očevid, nakon čega se provodi potrebna sanacija.

Sankcioniranje počinitelja otežano je zbog činjenice da se većina navedenih onečišćenja događa u kasnim noćnim satima te je gotovo nemoguće spriječiti takvo ponašanje pojedinaca, utvrditi počinitelje i Odlukom o komunalnom redu poduzeti propisane mjere. U tom smislu komunalnim redarima pomaže video nadzor budući da povećava mogućost pronalaska počinitelja i u konačnici njihovog sankcioniranja. Videonadzor u cilju pronalaska počinitelja i njihovog sankcioniranja postavljen je na lokacijama Androv breg, Braće Cetine, Draga Brig, Mlaka, Pomerio, Titov trg, te Reciklažno dvorište Pehlin.

Uz izvješće o provedbi Akcijskog plana za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke, gradonačelnik Filipović je usvojio i izvješća o radu Komunalnog i Prometnog redarstva u protekloj godini te  prihvatio Informaciju o javnim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora u 2022. godini.

Imenovana stručna radna skupina za pripremu programa Zdravstvenog odgoja i obrazovanja

U cilju uvođenja izvannastavne aktivnosti Zdravstveni odgoj i obrazovanje u zainteresirane osnovne škole od školske godine 2024./2025., gradonačelnik je imenovao stručnu radnu skupinu, koji će izraditi kurikul, nastavne i ostale materijale za učenike i učitelje provoditelje od 5. do 8. razreda.

Donesen je zaključak o financiranju rada višeg stručnog savjetnika logopeda pri Logopedskom centru Sveučilišta u Rijeci do kraja godine, za što će se iz gradskog proračuna izdvojiti 25.485,00 eura. Na taj način osigurana su sredstva za veću dostupnost logopedske podrške u situaciji nedostane logopedske pomoći.

Usvojena je informacija o provedenom stručnom nadzoru nad provedbom preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području grada Rijeke u 2022. godini te donesen Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad Rijeku u 2023. godini.

Između dva kolegija usvojena je i informacija o organizaciji 40. riječkog karnevala, u čijoj vrlo zahtjevnoj organizaciji sudjeluje više odjela gradske uprave te gradskih komunalnih i trgovačkih društava.