Akcijskim planom za sprječavanje vandalizma utvrđene su mjere i aktivnosti koje se odnose na sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke.

Vandalizam je namjerni čin koji uzrokuje oštećenje i/ili uništavanje površine javne namjene i urbane opreme, kao i nedozvoljeno lijepljenje plakata te nedozvoljeno grafitiranje.

Mjere za sprječavanje vandalizma mogu biti preventivne i represivne.

Pod preventivnim mjerama za sprječavanje vandalizma razumijevaju se posebno:

  • pojačavanje javne rasvjete i postave video nadzora na površini javne namjene gdje je učestala pojava vandalizma,
  • provedba raznih informativnih i edukacijskih aktivnosti sa ciljem ukazivanja na štetnost vandalizma,
  • ustroj i kontinuirano vođenje baze podataka o vandalizmu, na temelju koje će se pratiti dinamika učestalosti pojavljivanja i uklanjanja posljedica vandalizma te planirati buduće aktivnosti,
  • uvođenje obveze premazivanja pročelja koja se obnavljaju uz sufinanciranje iz gradskog proračuna zaštitnim premazom do tri metra visine, uz davanje preporuke suvlasnicima višestambenih zgrada da učine isto.

Ostale mjere uključuju:

  • Komunalni redari i tajnici mjesnih odbora će pojačano vršili obilazak i nadzirali pojavu novih grafita i eventualnih oštećenja na urbanoj opremi.
  • Grad će organizirati interventno uklanjanje grafita u što kraćem roku od prijave ili uočavanja grafita, odnosno u roku od 24 sata od obavijesti policijske uprave, na imovini Grada, javnim površinama ili na zgradama komunalnih i trgovačkih društava te ustanova u vlasništvu Grada. Uklanjanje štetnih posljedica u ostalim slučajevima vandalizma (plakatiranje, oštećenje urbane opreme i sl.) izvršit će se po obavijesti nadležne Policijske uprave o izvršenom očevidu, a sukladno financijskim i operativnim mogućnostima Grada. U slučaju utvrđenja počinitelja vandalskog čina uklanjanje štetne posljedice izvršiti će se o njegovom trošku.

Pod represivnim mjerama razumijevaju se sve aktivnosti i radnje usmjerene kažnjavanju nastalih slučajeva vandalizma.

Komunalno redarstvo odmah po uočavanju štete prouzročene vandalskim činom obavještava o tome nadležnu policijsku upravu kako bi poduzeli mjere u svojoj nadležnosti radi otkrivanja počinitelja.

Odlukom o komunalnom redu zabranjeno je uništavati, oštećivati te šarati po urbanoj opremi i vanjskim dijelovima zgrada ili ih na drugi način prljati i nagrđivati te je propisana novčana kazna u iznosu od 1.000,00 kuna za fizičku osobu – počinitelja prekršaja.

Također, odredbom iz članka 235. Kaznenog zakona (“Narodne novine” broj 125/11,144/12,56/15,61/15,101/17,118/8, 126/19, 84/21 i 114/22) propisana je kazna zatvora do dvije godine za onoga tko ošteti, uništi, izobliči ili učini neuporabljivom tuđu stvar, i onoga tko crtežima ili natpisima neovlašteno mijenja izgled zidova, motornih vozila ili drugih površina, a ukoliko počinitelj to učini iz niskih pobuda ili je njime prouzročio znatnu štetu, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Radi praćenja poduzimanja mjera utvrđenih ovim Akcijskim planom gradonačelnik imenuje koordinacijsko tijelo na vrijeme od četiri godine.

Građani mogu aktivno sudjelovati u suzbijaju vandalizma na način da sve nedozvoljene aktivnosti prijave na besplatni broj telefona Komunalnog redarstva 0800 51 00 ili putem za te slučajeve otvorenu posebnu rubriku web servisa „Gradsko oko“.