Na 66. gradonačelnikovom kolegiju usvojeno je izvješće o provedbi Akcijskog plana za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke u 2023. godini.

Akcijski plan usvojen je u prosincu 2020. godine te je njime utvrđen niz mjera i aktivnosti, preventivne i represivne naravi, koje se odnose na sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke.

Vandalizam i oštećenja gradske imovine, jedan je od učestalijih problema s kojima se susreću mnoge urbane sredine, pa tako i grad Rijeka. Neki od primjera vandalizma su uništavanje opreme komunalne infrastrukture i krađa poklopaca šahti, metalnih ograda, uništavanje klupa, oštećivanje zelenila, oštećivanje fontana, oštećivanje, premještanje i šaranje prometnih znakova, stupića i ostale prometne opreme, oštećivanje kulturnih dobara i spomenika, pisanje grafita po pročeljima zgrada, potpornim zidovima i vozilima javnog prijevoza, devastiranje i oštećivanje vozila javnog prijevoza i autobusnih čekaonica, vožnja skateboardima po pješačkim zonama, trgovima i skakanje po ogradama, zidićima i sličnim mjestima te njihovo oštećivanje i ometanje i uznemiravanje zatečenih građana, okupljanje i opijanje mladeži na javnim mjestima u kasnim noćnim satima, odnosno remećenje javnog reda i mira, onečišćavanje javnih površina, oštećivanje okolne imovine i onečišćenje javnih površina (parkova, igrališta, trgova) u neposrednoj okolini škola.

Grafiti i nedozvoljeno plakatiranje uništavaju i nagrđuju imovinu

Grafiti uništavaju i nagrđuju imovinu, smanjuju njezinu vrijednost te nepovoljno utječu na atraktivnost grada kao turističke destinacije. U određenim dijelovima grada Rijeke, uočen je porast iscrtavanja grafita, koji stvaraju značajne probleme stanarima predmetnog područja. Samo uklanjanje grafita sa pročelja zgrada i saniranje oštećenja na urbanoj opremi, zahtijevaju izdvajanje značajnih financijskih sredstava.

Nadalje, još jedan od oblika uništavanja i oštećivanja gradske imovine je nedozvoljeno plakatiranje. Plakati, oglasi i slične objave mogu se postavljati samo na za tu svrhu postavljenim oglasnim pločama i oglasnim stupovima. Mjesta za postavljanje oglasnih ploča i stupova određuje rješenjem nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave zaduženo za komunalno gospodarstvo. Međutim, promidžbeni materijal se u praksi ostavlja i na drugim nepredviđenim mjestima kao što su autobusna stajališta, drvoredi, stupovi javne rasvjete, prometna signalizacija, semafori i druga urbana oprema. Njihovo uklanjanje iziskuje dodatne neplanirane troškove, budući se njihovo postavljanje vrši učestalo i u značajnoj količini, a sve od strane nelegalnih pružatelja usluga odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada, koji te svoje usluge oglašavaju na opisani način.

Za počinitelje prekršaja propisane novčane kazne

S tim u vezi, Odlukom o komunalnom redu zabranjeno je uništavati, oštećivati te šarati po urbanoj opremi ili je na drugi način prljati i nagrđivati te je propisana novčana kazna u iznosu od 132,72 EUR (1.000,00 kuna) za fizičku osobu – počinitelja prekršaja. Istom odlukom zabranjeno je po vanjskim dijelovima zgrada crtati ili ih na drugi način prljati ili nagrđivati, a također i lijepiti i postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na stablima, potpornim zidovima i stupovima, pročeljima zgrada, telefonskim govornicama, čekaonicama javnog gradskog prijevoza, semaforima, automobilima parkiranim na površinama javne namjene, posudama za odlaganje otpada, ogradama i drugim sličnim mjestima. U provedbi nadzora nad ovom Odlukom, između ostalih ovlasti, komunalni redar ovlašten je predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga te naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja. Unatoč važećim odredbama, sankcioniranje počinitelja otežano je zbog činjenice da se većina navedenih onečišćenja događa u kasnim noćnim satima te je gotovo nemoguće spriječiti takvo ponašanje pojedinaca, utvrditi počinitelje i poduzeti mjere propisane Odlukom o komunalnom redu. Naime, za poduzimanje mjera potrebno je da komunalni redar, kao službena osoba, zatekne počinitelja u prekršaju, što ovdje najčešće nije slučaj. Stoga se u opisanim situacijama najčešće postupa u trenutcima kad na mjestu počinjenja prekršaja policijski djelatnici zateknu počinitelja, prema kojem se bez odgode izdaje obavezni prekršajni nalog. U tom smislu komunalnim redarima pomaže video nadzor postavljen na prethodno navedenim lokacijama budući da povećava mogućost pronalaska počinitelja i u konačnici njihovog sankcioniranja.

Grad Rijeka prijave građana ili službenih osoba najčešće rješava u roku od mjesec dana

Tijekom 2023. godine kontinuirano se provodio nadzor nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu, po službenoj dužnosti, ali i temeljem zaprimljenih prijava građana i ostalih dionika koji su uključeni u provedbu Akcijskog plana.

Građani, osim podnošenja prijava putem besplatnog broja telefona Dežurnog centra 0800 51 00 ili mail adrese komunalno-redarstvo@rijeka.hr, već tri godine uspješno koriste aplikaciju Gradsko oko.

U navedenoj aplikaciji je tijekom 2023. godine zaprimljeno ukupno 2912 prijava, od toga se njih 1753 odnosi na komunalne probleme, 303 prijava na prometne probleme, 687 prijave na čistoću, 2 prijave na pohvale te je 123 prijava (prošle godine 145 prijava) evidentirano u kategoriji vandalizam, koje su sve uzete u obradu i daljnje rješavanje.

Akcijski plan za sprečavanje vandalizma - tablica prijavljenih vandalizam

Najveći broj prijava odnosi se na grafite (njih 36), na oštećenja urbane opreme (košarice za otpad, klupice, autobusne čekaonice, javni satovi, fontane itd.) odnose se ukupno 21 prijave, na oštećenje dječjih sprava u parkovima 54 prijave. Neznatni broj prijava i dalje je u statusu rješavanja, odnosno u obradi, a koje se odnose na grafite za koje je utvrđeno da se nalaze na zgradama u privatnom vlasništvu, u kojem slučaju je obveza suvlasnika izvršiti sanaciju. Naime, Grad Rijeka, sukladno odredbi iz čl. 13. Akcijskog plana za sprječavanja vandalizma, je po zaprimljenim prijavama i utvrđenju da se grafiti nalaze na imovini Grada, javnim površinama ili na zgradama komunalnih i trgovačkih društava te ustanova u vlasništvu Grada pravovremeno organizirao interventno uklanjanje grafita u što kraćem roku od prijave ili uočavanja grafita, dok u slučajevima privatnog vlasništva taj proces traje malo duže.

Također, u obradi je i manji broj predmeta koji se odnose na sanaciju urbane opreme, najviše iz razloga što se radi o prijavama zaprimljenim krajem prosinca 2023. godine i usklađenja s izvođačima, koji zbog drugih prioriteta nisu još pristupili radovima, ali su isti svakako u planu početkom 2024. godine. U svakom slučaju, prijave se u prosjeku rješavaju u roku od 10 do 30 dana od njihovog zaprimanja.

Komunalni redari i tajnici mjesnih odbora pojačano vršili nadzor

Komunalni redari i tajnici mjesnih odbora su u skladu s Akcijskim planom pojačano vršili obilazak i nadzirali pojavu novih grafita i eventualnih oštećenja na urbanoj opremi. Komunalno redarstvo promptno po zaprimanju prijava o tome obavještava policiju, koja odmah izvršava očevid, dostavlja povratnu informaciju o njegovom završetku, nakon čega se pristupa uklanjanju posljedica vandalizma, u ovom slučaju, najviše uklanjanju grafita.

Nadalje, tijekom 2023. godine, zbog uočenog povećanja uništavanja i oštećivanja gradske imovine nedozvoljenim plakatiranjem, odnosno reklamiranjem, izvršene su pojačane kontrole u cilju pronalaska počinitelja, iz kojeg razloga je i broj kontrola, povećan, u usporedbi s proteklom godinom. Provedenim kontrolama utvrđen je veći broj prekršaja, od kojih su desetorici prekršitelja izdana usmena upozorenja pod prijetnjom mandatne kazne, dok se ostalim prekršiteljima nije uspio utvrditi identitet te su ostali nesankcionirani, a sporni plakati i oglasni materijali su uklonjeni putem KD Čistoća.

Komunalno redarstvo u suradnji s Policijom aktivno radi na rješavanju ove problematike na način da odmah po uočavanju štete prouzročene vandalskim činom, obavještava o tome Policiju kako bi poduzeli mjere u svojoj nadležnosti radi otkrivanja počinitelja. Policija promptno provodi očevid, nakon čega se provodi potrebna sanacija. Zaključno, svi dionici koji su Akcijskim planom određeni sudjelovati u njegovoj provedbi poduzimaju svoja predviđena zaduženja, te se i nadalje očekuje ovakva suradnja.

Za uklanjanje grafita utrošeno duplo više sredstava nego 2022. godine

Sredstva utrošena na rješavanje prijava, odnosno sanaciju za uklanjanje grafita iznose 5.699,04 EUR te 4.700,00 EUR za sanaciju dječjih sprava. Za popravke urbane opreme, najviše autobusnih čekaonica (lom stakla) utrošeno je ukupno 2.831,25 EUR, te iznos od 14.325,00 EUR za oznake stajališta, uz napomenu da se ne vodi odvojena evidencija za sanaciju po osnovi redovnog održavanja, a druga po osnovi vandalskog oštećenja pa se iznijeti podatci ne odnose isključivo na trošak sanacije oštećenja nastalih na taj način, već na trošak sanacije općenito. Troškovi uklanjanja grafita porasli su skoro dvostruko u odnosu na troškove u prethodnoj, 2022. godini, što ukazuje na porasle troškove uklanjanja grafita.

Za uklanjanje bespravno postavljenih plakata i promidžbenih materijala također nisu dostupni zasebni podatci o trošku, budući se isti uklanjanju u sklopu proširenog redovnog čišćenja, odnosno u tim slučajevima djelatnici KD Čistoća imaju naputak da po obavijesti o uočavanju takvog materijala i izdavanju naloga za njegovim uklanjanjem, to učine u okviru svojih redovnih aktivnosti. Ipak, po procjeni ovi troškovi bi iznosili oko 300,00 EUR (PDV uključen).

Primjer dobre prakse: Sanacija grafitima išaranog pročelja Riječkog nebodera

Riječki neboder, jedan od prepoznatljivih simbola Rijeke koji dominira trgom na zapadnom kraju Korza, prvi je neboder izgrađen u Rijeci. Riječki neboder danas je poslovno-stambena zgrada koja se nalazi unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke, te je upisana u registar kulturnih dobara kao nepokretno pojedinačno zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Kao i mnogi drugi objekti diljem Rijeke, bio je devastiran grafitima. Suvlasnici nebodera, među kojima je i Grad Rijeka, potaknuti željom da devastiranom objektu vrate uredan izgled i stari sjaj, putem ovlaštenog upravitelja Rumat d.o.o. prikupljaju ponude za uklanjanje grafita sa kamenih fasadnih obloga dvjema metodama: pjeskarenjem i laserom.

Prije radova, bilo je potrebno ishodovati prethodno odobrenje za čišćenje kamenog dijela pročelja i kamenog poda u ulaznom holu zgrade od Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Metoda uklanjanja laserom nije se pokazala učinkovita, jer je boja prodrla duboko u kamene obloge. Prihvaćena je najpovoljnija ponuda uklanjanja grafita pjeskarenjem što su odradile partnerske firme Paloma d.o.o. i Samo čisto d.o.o. Uklonjeni su grafiti sa svih kamenih obloga zgrade te je nanesena antigrafitna zaštita. Grafiti su osim sa kamenih obloga uklonjeni sa sporednih vrata i roleta koji su također bili išarani. Izvedeni radovi u cijelosti su financirani iz sredstava zajedničke pričuve.

Gradonačelnik je ujedno na 66. gradonačelnikovom kolegiju donio odluku o razrješenju člana i imenovanju članice koordinacijskog tijela za praćenje poduzimanja mjera iz Akcijskog plana za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke.