Komunalni red obuhvaća različite mjere za njegovo provođenje, a nadzire ga komunalno redarstvo. Građani mogu gradskoj upravi prijaviti uočeni komunalni nered.

Komunalni red i mjere za njegovo provođenje propisane su Odlukom o komunalnom redu (neslužbeni pročišćeni tekst).

Tom Odlukom propisane su odredbe o:

  • uređenju naselja (uređenje vanjskih dijelova zgrada, okućnica, ograda, izloga, reklama i natpisa, održavanje javnih površina, javne rasvjete i komunalnih objekata),
  • održavanju čistoće i čuvanju javnih površina (čišćenje javnih površina i određivanje mjera za čuvanje javnih površina)
  • korištenju javnih površina (postavljanje ugostiteljskih terasa i kiosaka, zauzeće javnih površina za postavu skela i formiranja gradilišta i prekopi, privremeno odlaganje ogrjevnog drva, robe i drugih predmeta),
  • uvjetima korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,
  • uklanjanju snijega i leda,
  • uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,
  • mjerama za provođenje komunalnog reda,
  • kaznama za učinjene prekršaje.