Prostorni plan uređenja grada Rijeke, usvojen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 27. studenog 2003., a stupio je na snagu objavom u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije” broj 31/03. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke radi usklađenja s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (“Narodne novine” broj 128/04) usvojena je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 29. rujna 2005. godine, a stupila na snagu objavom u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije” broj 26/05).

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke, provedena kao ciljana izmjena građevinskih područja izdvojene namjene, usvojena je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 17. travnja 2013. godine.

Prostorni plan uređenja grada Rijeke prostorno je planski dokument kojim lokalna samouprava provodi uspješnu politiku uređenja i zaštite prostora, sukladno utvrđenim ciljevima razvoja. Grad Rijeka je uspostavom lokalne samouprave izdvojen iz bivše Općine Rijeka i u administrativnim granicama obuhvaća površinu od 4359,35 ha s ukupno oko 144 000 stanovnika.

Gradu Rijeci kao gospodarskom, obrazovnom, kulturnom i zdravstvenom središtu neposredno gravitiraju susjedni gradovi i općine s ukupno preko 35 000 stanovnika, a kao trgovačkom, sveučilišnom, zdravstvenom i kulturnom centru Primorsko-goranske županije gravitira daljnjih 123 000 stanovnika. U danim je okolnostima potrebno na prostoru grada Rijeke stvoriti preduvjete za nesmetano odvijanje života i rada stanovnika grada i stimulaciju očekivanih gospodarskih aktivnosti u dužem razvojnom ciklusu (u ovom slučaju 20 godina), odnosno potrebno je cjelokupni urbani sustav sa svim unutarnjim podsistemima (promet, komunalna infrastruktura, gospodarstvo i društvene djelatnosti) povezati s brojnom i neprekidnim interakcijskim tokovima na svim razinama: lokalnoj, regionalnoj i državnoj. U praktičnom smislu, to za lokalnu samoupravu znači obvezu izrade, usvajanja i provođenja adekvatno usuglašenog i verificiranog Prostornog plana uređenja grada Rijeke s obzirom na sve sudionike, čimbenike i nosioce gradskog razvoja, sve u skladu s prostorno planskim dokumentima višeg reda kao što je Prostorni plan Primorsko-goranske županije te Strategija i Program prostornog uređenja Države. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem je kao stručna služba Grada Rijeke nositelj aktivnosti vezanih za izradu i donošenje ovog plana čiji postupak izrade i donošenja izravno proizlazi iz odredbi zakonske regulative, dok je na samu metodologiju izrade ovog plana bitno utjecalo uvođenje Geografskog Informacijskog sustava u rad gradske uprave.

IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 14/23)

Tekstualni dio:

Grafički dio:

1. Korištenje i namjena površina M 1:25000 (PDF, 6MB)

1.2. Plan prometa M 1:25000 (PDF, 4,8MB)

3.1.a. Područja posebnih uvjeta korištenja – kulturna baština M 1:25000 (PDF, 4,8MB)

3.1.b. Područja posebnih uvjeta korištenja – prirodna baština, povijesne perivojne strukture i krajobraz M 1:25000 (PDF, 4,7MB)
3.4. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – Plan procedura M 1:25000 (PDF, 4,9MB)

3.4.1. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – Plan procedura s preklopom područja zajedničkih obilježja (PDF, 5,2MB)

4. Građevinska područja naselja
4.O-8 Građevinska područja naselja OPATIJA – 8 M 1:5000 (PDF, 4,3MB)
4.O-10 Građevinska područja naselja OPATIJA – 10 M 1:5000 (PDF, 5,3MB)
4.O-19 Građevinska područja naselja OPATIJA – 19 M 1:5000 (PDF, 759KB)
4.O-20 Građevinska područja naselja OPATIJA – 20 M 1:5000  (PDF, 1,6MB)
4.R-1 Građevinska područja naselja RIJEKA – 1 M 1:5000 (PDF, 3,6MB)
4.R-2 Građevinska područja naselja RIJEKA 2 – 1 M 1:5000  (PDF, 1,9MB)
4.R-11 Građevinska područja naselja RIJEKA – 11 M 1:5000   (PDF, 4,4MB)
4.R-12 Građevinska područja naselja RIJEKA – 12 M 1:5000 (PDF, 1,9MB)
4.RS-41 Građevinska područja naselja RISNJAK – 41 M 1:5000  (PDF, 791KB)

Tijek izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke

Prostorni plan uređenja grada Rijeke – neslužbeni pročišćeni tekst (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/03, 26/05 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj  3/17 i 21/19)

III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 21/19)

Tekstualni dio:

Grafički dio:

1. Korištenje i namjena površina M 1:25000 (PDF,  4,6MB)

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
3.4. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – Plan procedura M 1:25000 (PDF, 3,7MB)

4.1 Građevinska područja naselja 1: 5000

Tijek izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke

Prostorni plan uređenja grada Rijeke – neslužbeni pročišćeni tekst (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/03, 26/05 i 14/13 i (Službene novine Grada Rijeke 03/17)

II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 03/17)

Tekstualni dio:

Grafički dio:

 1. Korištenje i namjena površina M 1:25000 (PDF,  5,1MB)
  1.1. Korištenje i namjena građevinskog područja naselja – društvene djelatnosti M 1:25000 (PDF, 4MB)
  1.2. Plan prometa M 1:25000 (PDF, 3,9MB)
 2. Infrastrukturni sustavi
  2.1. Energetski sustav M 1:25000 (PDF, 3,8MB)
 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
  3.4. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – Plan procedura M 1:25000 (PDF, 4,1MB)
 4. Građevinska područja naselja 1: 5000

Tijek izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke

Prostorni plan uređenja grada Rijeke – neslužbeni pročišćeni tekst (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/03, 26/05 i 14/13 

I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke (Službene novine PGŽ 14/13)

Tekstualni dio:

Odredbe za provođenje (PDF, 1,8MB)

Obvezni prilozi (PDF, 30MB)

Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana (SN PGŽ 14/13)

Grafički dio:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1: 25 000, (PDF, 8,5MB)
1.1. Korištenje i namjena građevinskog područja naselja-društvene djelatnosti 1: 25 000, (PDF, 6,7MB)
1.2. Plan prometa 1: 25 000, (PDF, 6,1MB)

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA
3.4. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – Plan procedura 1: 25 000, (PDF, 6,2MB)

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA 1: 5000

Prostorni plan uređenja grada Rijeke (Službene novine PGŽ 31/03, 26/05)

Tekstualni dio:
Prostorni plan uređenja grada Rijeke – Obrazloženje (PDF, 3MB)
Prostorni plan uređenja grada Rijeke – Odredbe za provođenje (PDF, 426KB)
Prostorni Plan uređenja – usklađenje (PDF, 614KB)

Odluka o donošenju Prostornog plana (SN PGŽ 31/03)
Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana (SN PGŽ 26/05)

Grafički dio:

 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1: 25 000, (PDF, 11MB)
  1.1. Korištenje i namjena građevinskog područja naselja – društvene djelatnosti 1: 25 000, (PDF, 8,3MB)
  1.2. Plan prometa 1: 25 000, (PDF, 7,6MB)
  1.3. Pošta i telekomunikacije 1: 25 000, (PDF, 8,4 MB)
 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
  2.1. Energetski sustav 1: 25 000, (PDF, 7,8 MB)
  2.2. Vodnogospodarski sustav 1: 25 000, (PDF, 9,9MB)
 3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA
  3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja 1: 25 000, (PDF, 10,5MB)
  3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju – tlo 1: 25 000, (PDF, 5,1MB)
  3.3. Područja posebnih ograničenja u korištenju-krajobraz vode i more 1: 25 000, (PDF, 10,7MB)
  3.4. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – Plan procedura 1: 25 000, (PDF, 8,6MB)
 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA 1: 5000