Stambeno podrucje Rujevica

Obveza izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeka (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14 i 3/17)

Ovaj Plan donosi se radi:

  • osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim GUP-om,
  • utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina,
  • poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima,
  • integracije stanovnika koji će ostati živjeti na području obuhvata Plana u uvjetima potpunog stambenog i komunalnog standarda.