Odlukom o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova-Bok (“Službene novine Grada Rijeke” broj 12/15) stupio je na snagu Detaljni plan uređenja stambenog područja Drenova-Bok.

Aktualno stanje na području obuhvata Izmjena i dopuna Plana prvenstveno se ogleda u sljedećim činjenicama:

  • prostor je neizgrađen i neuređen,
  • prostor je planski artikuliran i započeta je realizacija Plana sa istočne i zapadne strane obuhvata,
  • dio prostora koristi se kao više manjih poljoprivrednih površina dok je preostali dio zapušten i obrastao u šikaru,
  • kvalitativna posebnost obuhvaćenog prostora je u njegovoj pozicioniranosti uz jednu od značajnijih gradskih prometnica s kojeg se pružaju vizure na Kvarnerski zaljev.

Od donošenja Plana do danas, planirani zahvati gradnje i uređenja prostora nisu poduzeti čime je otvorena mogućnost za planiranje i realizaciju novih programa za stambenu i mješovitu namjenu.

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

  • planirati nove nivelacijske kote na prometnoj mreži u cilju omogućavanja prilaza građevnim česticama stambene namjene,
  • prilagoditi uvjete gradnje i uređenja na građevnim česticama stambene i mješovite namjene novoplaniranoj prometnoj mreži,
  • utvrditi druge uvjete od utjecaja na opisane zahvate ili uzrokovane istima.

Tijek izrade

23. prosinca 2022.

21. siječnja 2022.

21. prosinca 2021.

21. prosinca 2021.