Obveza izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica utvrđena je člankom 308. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20-ispravak)

Ovaj Plan se donosi radi:

  • osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim GUP-om te prvonagrađenim radom na Natječaju za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica,
  • utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina poslovne, mješovite, ugostiteljsko-turističke, javne i društvene namjene te stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja,
  • definiranja javnih površina i utvrđivanja uvjeta njihovog uređenja,
  • utvrđivanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja, prvonagrađenim radom na Natječaju za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica i pozitivnim propisima.

Tijek izrade

23. prosinca 2022.

13. prosinca 2022.

8. lipnja 2022.

12. svibnja 2022.

12. svibnja 2022.