Polazišta i ciljevi uređenja područja Turanj – Kostabela utvrđeni su GUP-om, a nadogradnja istih provest će se kroz razradu programa izgradnje stambenih i drugih sadržaja u Planu. Područje obuhvata Plana GUP određuje kao područje obiteljskih i višeobiteljskih stambenih građevina, predškolske i školske ustanove te vjerske građevine, s uvjetima definiranim urbanim pravilom broj 13 za osobito vrijedne prostore obiteljske i višeobiteljske izgradnje s oznakom 3-2-13.1. Turanj.

U sklopu izrade Plana potrebno je prvenstveno ostvariti sljedeće ciljeve:

  • utvrditi uvjete gradnje novih građevina stambene namjene i stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja (trgovine, obrt, ugostiteljstvo, druge usluge te društveni sadržaji) te građevina javne i društvene namjene,
  • planirati gradnju na način da se osiguraju kvalitetne vizure prema priobalju,
  • utvrditi smještaj, uvjete rekonstrukcije i gradnje prometnica te poboljšati postojeću prometnu i drugu infrastrukturu,
  • planirati infrastrukturno i komunalno opremanje,
  • definirati smještaj glavne pješačke zone i drugih javnih površina te utvrditi uvjete njihovog uređenja,
  • osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

Tijek izrade

18.prosinca 2023.

12. prosinca 2023

25. srpnja 2022.

7. listopada 2021.

7. travnja 2021.