Detaljni plan uređenja dijela naselja Srdoči (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/01 i 26/08) donesen je 2001. godine a 2008. godine donesene su njegove prve Izmjene i dopune.

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi:

  • osiguranja preduvjeta za provođenje prostornih rješenja iz prostornih planova koji graniče s područjem obuhvata Plana,
  • usklađenja prometnih rješenja i uvjeta gradnje s rješenjima i uvjetima gradnje utvrđenim Detaljnim planom uređenja stambenog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/09 i 51/13) i Detaljnim planom uređenja trgovačkog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08),
  • usklađenja prometnih rješenja izgradnje rotora na križanju prometnica planskih oznaka GP1 (SU III) i OUV s prometnim rješenjima Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac,
  • utvrđenja prostornih i ostalih uvjeta gradnje za gradnju građevina na građevnim česticama planskih oznaka 11P, 12P, 24 i 25, odnosno uvjeta za priključenje na javno prometnu površinu,
  • utvrđenja prostornih i ostalih uvjeta gradnje dvojne građevine na građevnoj čestici planske oznake 24P,
  • utvrđenja mogućnosti formiranja građevnih čestica za gradnju dvojnih i samostojećih građevina sukladno stvarnom vlasničkom stanju na građevnim česticama planskih oznaka 43P, 44P, 45P te drugim građevnim česticama po potrebi,
  • osiguranja preduvjeta za zaštitu prostora i okoliša,
  • utvrđenja prostornih, prometnih i drugih uvjeta za građevne čestice na području obuhvata Plana.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

Tijek izrade

5. listopada 2022.

30. rujna 2022.

26. svibnja 2022.