Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, nositelj je izrade prostornih planova za područje grada Rijeke. Izrađivači prostornih planova ovlašteni su arhitekti ili druge pravne osobe s ovlaštenjem za izradu prostornih planova koje Grad Rijeka, kao nositelj izrade planova, angažira primjenjujući postupak javne nabave.

Strateški dokument prostornog uređenja Prostorni plan uređenja grada Rijeke (PPU) donesen je 2003. godine te usklađen s Uredbom o ZOP-u 2005. godine (SN PGŽ 31/03 i 26/05) kao temeljni dokument prostornog uređenja za izradu Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (GUP) koji je donesen 2007. godine (SN PGŽ 07/07) u svrhu organizacije, korištenja i namjene prostora te kao mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora Grada Rijeke, a kao temelj za prostorno i urbanističko planiranje tj. donošenje Urbanističkih planova uređenja (UPU) i Detaljnih planova uređenja (DPU).

U Gradu Rijeci slijedeći provedbeni dokumenti prostornog uređenja su na snazi:

Uvid i dodatno tumačenje u, za područje grada Rijeke važeću prostorno-plansku dokumentaciju, moguće je dobiti u prostorijama Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na adresi Titov trg 3, 5. kat.