Generalni urbanistički plan 2013.

Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19, 11/20 i 14/23) stupio je na snagu Generalni urbanistički plan grada Rijeke.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana utvrđena je člancima 77. i 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

Izmjene i dopune Plana donose se radi:

– razmatranja uvjeta gradnje i uređenja površina unutar izdvojenog građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene planske oznake R1-3 i mogućnosti prenamjene dijela navedenog područja u mješovitu namjenu planske oznake M2 te

– utvrđivanja uvjeta za gradnju na tom području.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– integrirati dio dosadašnjeg područja građevinskog područja za izdvojenu sportsko – rekreacijsku namjenu u građevinsko područje mješovite namjene te

– utvrditi uvjete gradnje građevina i uređenja površina unutar istih.

Detaljna namjena površina, odnosno točan omjer površine mješovite namjene planske oznake M2 u odnosu na sportsko-rekreacijsku namjenu planske oznake R1, utvrdit će se izmjenama i dopunama Plana.

Tijek izrade

18. prosinca 2023.

12. prosinca 2023.