Generalni urbanistički plan grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14 i 3/17) donijet je 2007. godine.
Izmjene i dopune GUP-a iz 2013. i 2017. godine provedene su u usporednom postupku s izmjenama i dopunama PPU -a.
U tom smislu, izmjene Generalnog plana slijede izmjene Prostornog plana, a sa povećanim i specifičnim stupnjem razrade koji odgovara planiranju na razini Generalnog plana. Izmjena i dopuna GUP-a iz 2014. godine odnosila se isključivo na promjenu položaja komunalno-servisne zone predviđene za smještaj Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda unutar jugoistočnog kvadranta Južne Delte. Izmjenom Generalnog plana, zona je translatirana u sjeveroistočni kvadrant, te oblikom i površinom usklađena s tadašnjim aktualnim tehničko-tehnološkim mogućnostima odnosno rješenjima.
Promjene koje se predlažu novim izmjenama i dopunama navedenih dokumenata također su pretežno vezane na izdvojena građevinska područja. Drugo područje u kojem se predlažu korekcije je razmatranje uvjeta gradnje/rekonstrukcije u i izvan građevinskog područja naselja.

Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

  • izmjena oblika i površine luke nautičkog turizma Baroš, planske oznake LN-4,
  • usklađivanja namjene površina sjeverno od Senjskog pristaništa kao integralnog kopnenog dijela luke nautičkog turizma Baroš,
  • korekcije uvjeta gradnje/rekonstrukcije u i izvan građevinskog područja naselja,
  • ispravka očite greške/propusta ili usklađenje s ostalim dijelovima Plana.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

  • izvršiti usklađenje Plana sa zakonskom regulativom u pogledu nesmetane provedbe akata s područja koncesioniranja,
  • utvrditi odgovarajuće uvjete gradnje u i izvan građevinskog područja

14. prosinca 2018.

3. prosinca 2018.

28. studenog 2018.