Generalni urbanistički plan grada Rijeke usvojen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 22. veljače 2007. Plan je izrađen temeljem plana višeg reda – Prostornog plana uređenja Grada Rijeke (SN PGŽ 31/03 i 26/05) koji je usvojen u studenom 2003.

Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke, provedena kao ciljana izmjena građevinskih područja izdvojene namjene, usvojena je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 17. travnja 2013. godine.

Druga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke, provedena kao ciljana izmjena radi utvrđivanja nove lokacije za smještaj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Rijeka, usvojena je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 12. lipnja 2014. godine.

Generalni urbanistički plan temeljni je instrument upravljanja prostorom i osnovni mehanizam i moderator ukupnog gradskog razvoja u svim segmentima. U odnosu na Prostorni plan koji je u osnovi pretežito strategijski, koncepcijski i općenitijeg karaktera, GUP se detaljnije bavi svim problemima disponiranja prostorom unutar građevinskog područja naselja, osobito javnim prostorima u cijelosti te definiranjem Mreža društvenih djelatnosti.

Ovim se Planom tako detaljno utvrđuju:

 • pravila i normativi za gradnju svih vrsta građevina (obiteljske, višeobiteljske, višestambene, stambeno-poslovne,…)
 • uređenja prostora unutar detaljno razlučenih područja posebne tipologije,
 • definiraju se oblici korištenja i način gradnje.
 • postavljaju se koridori novih prometnica i infrastrukturnih koridora,
 • predlažu značajna unaprjeđenja unutar mreže gradskog prometa, novih parkirališno-garažnih rješenja i nadogradnje javnog gradskog prijevoza.
 • predlažu se kvalitetni zahvati u domeni zaštite zelenila, uređenja dječjih igrališta i uređenja postojećih ali i novih parkovnih površina. Bitne intervencije GUP-om se predviđaju i kroz gradnju novih vrtića, škola i drugih javnih građevina za potrebe kulture, zdravstva, sporta i rekreacije, socijale i uprave, znanosti i visokog obrazovanja.
 • definiraju se i bitno strožiji uvjeti slojevite zaštite cijelog prostora u smislu održivog razvoja.
 • osobita pozornost dana je zaštiti kulturno-povijesnog naslijeđa i prirodne baštine.
 • područja od osobitog interesa, ne samo za ukupan razvoj Rijeke već i šireg prostora, GUP-om su prepoznata i definirana kao Gradski projekti, tj. područja kojima je unutar svih planskih segmenata dana osobita pozornost i značaj.

Kao Gradski projekti, tj. programi i investicije od kapitalnog značenja koji će predstavljati nosioce i zamašnjake ukupnog razvoja Rijeke, prepoznati su: prostor Delte s lukom Baroš kao dio rekonstruiranog gradskog Waterfronta, Sveučilišni kampus, prostor Torpeda, Sekundarni gradski centar Rujevica zajedno sa sportskim kompleksom novog stadiona i sportske dvorane na istoj lokaciji, te prostor Preluka.

U smislu pojednostavljenja realizacije svih projekata i programa, pretežiti dio obuhvata Generalnog urbanističkog plana provodit će se neposredno, dok je samo za manji dio Planom procedura GUP-a predviđena izrada planova užeg područja, u ovom slučaju Detaljnih planova uređenja.

Detaljni planovi uređenja potrebni su i nužni samo u onim gradskim područjima u kojima je konstatirana nedovoljno razvijena infrastrukturna mreža i znatna tipološka nedorečenost, a čija se konačna realizacija i privođenje predviđenoj namjeni može riješiti samo putem detaljnijih prostornih analiza.
Generalni urbanistički plan slojeviti je prostorno planski dokument koji se osim tekstualnog dijela (Polazišta, Ciljevi, Plan prostornog uređenja, Odredbe za provođenje, Odluka o donošenju SN PGŽ 07/07) sastoji i od grafičkog dijela sa ukupno 19 kartografskih prikaza.

VI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 17/23)

Izrada Izmjena i dopuna u tijeku

V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/23)

Tekstualni dio:

Grafički dio:

1. Korištenje i namjena prostora

1.1. Korištenje i namjena prostora – pregledna karta M 1:10000 (PDF, 13,6MB)

2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti M 1:10000

3.1. Prometna mreža – cestovna i željeznička mreža, pomorski promet

3.2. Komunalna infrastrukturna mreža

4.1. Područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju

4.4. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – plan procedura

4.5. Oblici korištenja i način gradnje – oblici korištenja M 1:10000

4.6. Oblici korištenja i način gradnje – način gradnje M 1:10000

4.7. Oblici korištenja i način gradnje – urbana pravila

4.7.1. Oblici korištenja i način gradnje – urbana pravila – preklop s područjima zajedničkih obilježja M 1:10000 (PDF, 10,9MB)

Tijek izrade V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

Generalni urbanistički plan grada Rijeke – neslužbeni pročišćeni tekst (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07, 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20 -ispr.)

Ispravka tehničke greške u grafičkom dijelu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 11/20)

IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 21/19)

Tekstualni dio:

Odredbe za provođenje (PDF, 2,7MB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke SN Grada Rijeke 21/19

Prilog lokacijskih uvjeta LUKE POSEBNE NAMJENE  – MARINE BAROŠ (LN-4) Kartogram 5

Grafički dio:

1.1. Korištenje i namjena prostora M 1:5000 (PDF, 8,9MB)

2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti 1:10000 (PDF, 2,5MB)

3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža

3.1. Prometna mreža – cestovna i željeznička mreža, pomorski promet M 1:10000 (PDF, 11MB)

4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
4.1. Područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju M 1:10000 (PDF, 1,7MB)

4.4. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – plan procedura M 1:10000 (PDF, 2,2MB)

4.5. Oblici korištenja i način gradnje – oblici korištenja M 1:10000 (PDF, 734KB)

4.6. Oblici korištenja i način gradnje – način gradnje M 1:10000 (PDF, 3,5MB)

4.7. Oblici korištenja i način gradnje – urbana pravila M 1:10000 (PDF, 3,9MB)

Tijek izrade IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

Generalni urbanistički plan grada Rijeke – neslužbeni pročišćeni tekst (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07, 14/13

III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” 3/17)

Tekstualni dio:

Odredbe za provođenje (PDF, 8,6MB)

Obvezni prilozi (PDF, 48MB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke SN Grada Rijeke 3/17

Grafički dio:

 1. Korištenje i namjena prostora M 1:5000

1.1. Korištenje i namjena prostora – Pregledna karta M 1:10000 (PDF, 21 MB)
3.1. Prometna mreža – cestovna i željeznička mreža, pomorski promet M 1:10000 (PDF, 11 MB)
4.4. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – plan procedura M 1:10000 (PDF, 10 MB)

4.7. Oblici korištenja i način gradnje – urbana pravila M 1:10000 (PDF, 12 MB)

Tijek izrade III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” 8/14)

Tekstualni dio:

Odredbe za provođenje i Obvezni prilozi (PDF, 4,6MB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke SN Grada Rijeke 8/14

Grafički dio:

1. Korištenje i namjena prostora M 1:5000 (PDF, 752KB)
1.1.Korištenje i namjena prostora – Pregledna karta M 1:10000 (PDF, 1,7 MB)

2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti M 1:10000 (PDF, 1,3 MB)

3.1.Prometna mreža – cestovna i željeznička mreža, pomorski promet (PDF, 1,2 MB)

3.2.6. Vodnogospodarski sustav – otpadne vode (PDF, 1,2MB)

4.4. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – plan procedura (PDF, 1,2 MB)

I. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine PGŽ” 14/13)

Tekstualni dio:

Odredbe za provođenje (PDF, 1,8 MB)

Obvezni prilozi (PDF, 33 MB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke SN PGŽ 14/13

Grafički dio:

 1. Korištenje i namjena prostora

1.1. Korištenje i namjena prostora – Pregledna karta (PDF, 21 MB)
3.1. Prometna mreža – cestovna i željeznička mreža, pomorski promet (PDF, 11 MB)
4.4. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – plan procedura (PDF, 10 MB)

4.7. Oblici korištenja i način gradnje – urbana pravila (PDF, 12 MB)

 

Generalni urbanistički plan grada Rijeke (“Službene novine PGŽ” 7/07)

Tekstualni dio:

Polazišta, ciljevi i plan GUP-a grada Rijeke (PDF 7.238 KB)

Odluka o  donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke SN PGŽ 07/07

Kartogrami:
Prostorne cjeline (PDF, 711 KB),
Bilans površina (PDF, 97 KB),
Kartogram br.1 (PDF, 791 KB),
Kartogram br.2 (PDF, 3.526 KB),
Kartogram br.3 (PDF, 391 KB),
Kartogram br.4 (PDF,3.229 KB).

 

Grafički dio:

 1. Korištenje i namjena prostora (PDF, 17.955 KB)
 2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti (PDF, 5.627 KB)
 3. 3.1. Prometna mreža – cestovna i željeznička mreža, pomorski promet (PDF, 5.838 KB)
  3.2.1. Komunalna infrastrukturna mreža – proizvodnja, cijevni transport plina, toplane i toplovodi (PDF, 5.374 KB)
  3.2.2. Komunalna infrastrukturna mreža – elektroenergetika (PDF, 5.892 KB)
  3.2.3. Komunalna infrastrukturna mreža – javna rasvjeta (PDF,  6.741 KB)
  3.2.4. Komunalna infrastrukturna mreža – telekomunikacije i pošta (PDF, 5.565 KB)
  3.2.5. Komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav – korištenje voda (PDF, 5.528 KB)
  3.2.6. Komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav – otpadne vode (PDF, 5.426 KB)
 4. 4.1. Područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju (PDF, 5.767 KB)
  4.1.1. Područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju – vode i mora (PDF, 5.352 KB)
  4.1.2. Područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju – zaštita od potresa (PDF, 6.028 KB)
  4.2 Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – uređenje zemljišta (PDF, 5.382 KB)
  4.3 Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – zaštita posebnih vrijednosti i obilježja – područja ugroženog okoliša (PDF, 5.283 KB)
  4.4 Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – plan procedura (PDF, 6.025 KB)
  4.5 Oblici korištenja i način gradnje – oblici korištenja (PDF, 6.273 KB)
  4.6 Oblici korištenja i način gradnje – način gradnje (PDF, 5.165 KB)
  4.7 Oblici korištenja i način gradnje – urbana pravila (PDF, 6.060 KB)