Izmjena Detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo - Obuhvat

Odlukom o donošenju Detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 19/02 i 13/08) stupio je na snagu Detaljni plan uređenja središta područja Krnjevo.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena Plana određena je odredbom članka 198. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Nositelj izrade Izmjena Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Ove Izmjene Plana donosi se radi izmjene obuhvata Plana.

Tijek izrade

9. svibnja 2023.

28. ožujka 2023.

14. veljače 2023.

3. – 11. siječnja 2023.

23. prosinca 2022.

25. srpnja 2022.

25. srpnja 2022.

18. srpnja 2022.