Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade dokumenata prostornog uređenja za Grad Rijeku, objavljuje da će se održati Javna rasprava o Izmjeni Detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo

Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15 ), te Zaključka Gradonačelnika  Grada Rijeke (Klasa: 024-02/22-01/124-29; Urbroj: 2170-1-15-00-22-14) od 13. prosinca 2023. godine, u svojstvu Nositelja izrade prostornih planova za područje grada Rijeke, objavljuje

JAVNU RASPRAVU 

O PRIJEDLOGU IZMJENA DETALJNOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA PODRUČJA KRNJEVO

Javna rasprava o Izmjenama Detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo održati će se u periodu

od 3. do 11. siječnja 2023. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Izmjena Plana u periodu od 3. do 11. siječnja 2023. godine :

  • u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju zgrade, svaki radni dan od 9,00 do 16,00 sati,
  • na web stranici: www.rijeka.hr.

Za vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje Prijedloga Izmjena Plana:

  • za svu zainteresiranu javnost u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, prizemlje, dana 4. siječnja 2023. godine u 18,00 sati,
  • za stručnu javnost (javnopravna tijela i mjesni odbor) u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju zgrade, dana 5. siječnja 2023. godine u 10,00 sati.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem kao nositelj izrade Prijedloga Izmjena Plana u ime Grada Rijeke će, po potrebi, pružati dodatno tumačenje Prijedloga Izmjena Plana unutar uredovnog radnog vremena od 8:30 do 13:00 sati – u vrijeme trajanja javne rasprave.

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Prijedlog izmjena Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave :

  • predati u pismenom obliku, poštom ili putem urudžbenog zapisnika, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Titov trg broj 3,
  • dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • dostaviti u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem:  urban@rijeka.hr,
  • Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani, te odaslani u roku (do 11. siječnja 2023.), neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Uredno podnesenom primjedbom/prijedlogom smatra se ona u kojoj su čitko navedeni ime i prezime te adresa podnositelja, broj katastarske čestice na koju se primjedba/prijedlog odnosi te razlog podnošenja iste.

TEKSTUALNI DIO

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1000

  1. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Prometna infrastrukturna mreža  M 1:1000

2.2. Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba M 1:1000

2.3. Komunalna infrastrukturna mreža – odvodnja otpadnih voda M 1:1000

2.4. Komunalna infrastrukturna mreža – plinoopskrba M 1:1000

2.5. Komunalna infrastrukturna mreža – opskrba toplinskom energijom M 1:1000

2.6. Komunalna infrastrukturna mreža – elektroopskrba M 1:1000

2.7. Telekomunikacijska infrastrukturna mreža M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

  1. Uvjeti gradnje

4.1. Uvjeti gradnje – općenito M 1:1000

4.2. Uvjeti gradnje suterenskih etaža M 1:1000