II Izmjena Detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1000
2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
  2.1. Prometna infrastrukturna mreža M 1:1000
  2.2. Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba M 1:1000
  2.3. Komunalna infrastrukturna mreža – odvodnja otpadnih voda M 1:1000
  2.4. Komunalna infrastrukturna mreža – plinoopskrba M 1:1000
  2.5. Komunalna infrastrukturna mreža – opskrba toplinskom energijom M 1:1000
  2.6. Komunalna infrastrukturna mreža – elektroopskrba M 1:1000
2.7. Telekomunikacijska infrastrukturna mreža M 1:1000
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000
4. Uvjeti gradnje
  4.1. Uvjeti gradnje – općenito M 1:1000
  4.2. Uvjeti gradnje suterenskih etaža M 1:1000

TEKSTUALNI DIO

Odluka o izmjenama Odluke o Detaljnom planu uređenja središta područja Krnjevo

Službene novine Grada Rijeke 6/23

Ispravak Odluke o izmjenama Odluke o Detaljnom planu uređenja središta područja Krnjevo

Službene novine Grada Rijeke 8/23

Tijek izrade Izmjena

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1 000
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1 000
4.1 Uvjeti gradnje M 1:1 000
4.2 Uvjeti gradnje suterenskih etaža M 1:1 000

TEKSTUALNI DIO

Obrazloženje i Izmjene i dopune odredbi za provođenje

Izmjena i dopuna Odluke o donošenju plana

Službene novine Primorsko-goranske županije 13/08

Detaljni plan uređenja središta područja Krnjevo

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1 000
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora M 1:1 000
4.1 Uvjeti gradnje M 1:1 000
4.2 Uvjeti gradnje suterenskih etaža M 1:1 000

 

TEKSTUALNI DIO

Obrazloženje i odredbe za provođenje

Odluka o donošenju plana

Službene novine Primorsko-goranske županije 19/02