SN 19/03 i 36/06

Detaljni plan uređenja povijesne jezgre Trsat
GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina – Zaštita kulturnog dobra 1:500

4. Uvjeti gradnje 1:500

4.1. Uvjeti gradnje – Građevne čestice, regulacijski pravci i uklanjanje građevina 1:500
TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

 

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 19/03

 

Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Trsat
IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 36/06