Detaljni plan uređenja trgovačkog područja Martinkovac

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 1:1000

4. Uvjeti gradnje 1:1000

 

TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

 

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 41/08