II Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči

Objava u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 9/18 od 18. srpnja 2018. godine.

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči

 

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1 000
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1 000
4.1 Uvjeti gradnje – podzemna etaža M 1:1 000
4.2 Uvjeti gradnje – etaža prizemlja M 1:1 000
4.3 Uvjeti gradnje građevina – prikaz građevnih čestica M 1:1 000

TEKSTUALNI DIO

Obrazloženje i Izmjene i dopune odredbi za provođenje

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 26/08

 

Detaljni plan uređenja dijela naselja Srdoči

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1 000
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1 000
4.1 Uvjeti gradnje – visina i broj etaža, građevni pravci M 1:1 000
4.2 Uvjeti gradnje – građevne čestice, regulacijdski pravci M 1:1 000

TEKSTUALNI DIO

Obrazloženje i odredbe za provođenje

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 2/01