Detaljni plan uređenja središta područja Drenova

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora 1:1000

4. Uvjeti gradnje 1:1000

 

TEKSTUALNI DIO

Obrazloženje i Odredbe za provođenje

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 26/02