Detaljni plan uređenja stambenog područja Martinkovac

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – oblici korištenja 1:1000

4. Uvjeti gradnje 1:1000

 

TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

 

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 18/09

Tablica 1. Iskaz prostornih pokazatelja

 

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – oblici korištenja 1:1000

3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – zaštita i spašavanje 1:1000

4. Uvjeti gradnje 1:1000

 

TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

 

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 51/13