Detaljni plan uređenja dijela područja Zapadni Zamet

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000

4. Uvjeti gradnje M 1:1000

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 30/02