Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Gornji Zamet

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora M 1: 1000

4. Uvjeti gradnje M 1:1000
TEKSTUALNI DIO

Obrazloženje i Odredbe za provođenje
IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 9/01

 

Detaljni plan uređenja centra Gornji Zamet

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 23/99
ISPRAVAK ODLUKE O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 26/99