Detaljni plan uređenja dijela sportske dvorane na Kantridi

GRAFIČKI DIO

KARTOGRAFSKI PRIKAZI U MJ. 1:500

1. Detaljna namjena površina

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
2.1. Prometna infrastrukturna mreža
2.2. Komunalna infrastruktura – vodoopskrba
2.3. Komunalna infrastruktura – odvodnja
2.4. Komunalna infrastruktura – plinoopskrba
2.5. Komunalna infrastruktura – elektroopskrba i javna rasvjeta
2.6. Komunalna infrastruktura – telekomunikacijska mreža

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4. Uvjeti gradnje

 

TEKSTUALNI DIO

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 23/02