Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje

Izmjene i dopune u tijeku

Detaljni plan uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje

GRAFIČKI DIO

KARTOGRAFSKI PRIKAZI U MJ. 1:500

1. Detaljna namjena površina

2. Prometna i komunalna infrastruktura
   2.1. Prometna infrastruktura
   2.2. Vodoopskrba
   2.3. Odvodnja
   2.4. Plinoopskrba
   2.5. Elektroopskrba
2.6. Telekomunikacije

3. Oblici korištenja i način gradnje

4. Uvjeti gradnje
   4.1. Uvjeti gradnje
   4.2. Parcelacija
   4.3. Karakteristični presjeci terena

TEKSTUALNI DIO

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

  • Službene novine Primorsko-goranske županije 10/02