Detaljni plan uređenja dijela športsko-rekreacijskog područja Kantrida

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora 1:1000

4. Uvjeti gradnje 1:1000

 

TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

Tablica: Brojčani pokazatelji detaljnih uvjeta korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 12/04

 

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela športsko-rekreacijskog područja Kantrida

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora 1:1000

4. Uvjeti gradnje 1:1000
TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

Tablica: Brojčani pokazatelji detaljnih uvjeta korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 2/05

 

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela športsko-rekreacijskog područja Kantrida

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijskog područja Kantrida, Službene novine Primorsko-goranske županije 11/10