SN 22/96, 28/99, 2/01 i 51/06

Detaljni plan uređenja poslovnog bloka u Zvonimirovoj ulici
GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora 1:1000

4-1. Uvjeti gradnje 1:1000

4-2. Uvjeti gradnje-građevne čestice 1:1000

TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

 

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 22/96

 

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovnog bloka u Zvonimirovoj ulici
IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 28/99

Službene novine Primorsko-goranske županije 2/01

Službene novine Primorsko-goranske županije 51/06