Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi promjena nastalih u području obuhvata Detaljnog plana uređenja područja Potok (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/00) i promjena na širem gradskom području koje imaju utjecaj na daljnji proces provedbe prostorno-planskih uvjeta utvrđenih Planom, a koje rezultiraju potrebom:

  • izmjene oblika i veličine građevnih čestica planske oznake 42P, 45P i 39B i/ili izmjene namjene i uvjeta gradnje na istima,
  • provjere potrebe zadržavanja komunalne namjene na istočnom dijelu ulice Nikole Cara,
  • usklađivanja prostornih rješenja s nastalim promjenama u prostoru,
  • izrade analize učinaka zadržavanja bespravno izgrađenih zgrada,
  • poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima,
  • osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenih GUP-om.

Iako gradsko područje Potok u širem smislu zahtijeva opsežne zahvate rekonstrukcije kojima bi se saniralo stanje polovičnog urbanog karaktera, pojedini dijelovi pokazuju visoku razinu urbane dovršenosti.

Bivša upravna zgrada Elektromaterijala d.d. sastoji se od istočnog dijela „H“ kompleksa koji je centralno smještenim vezom spojen sa zapadnim krakom. Budući da je zgrada (i parkiralište) izgrađena približno u razini Cambierieve ulice (kolni pristup KBC Rijeka), znatnija denivelacija stvara vrlo nepovoljan prostorni odnos prema ulici V.C. Emina.

Istočno od područja smješten je kompleks Riječke bolnice – Lokalitet Rijeka, koji osnovni prometni pristup ostvaruje iz bočne, stambene ulice što stvara izraziti prometni pritisak na lokaciju i obodne prometnice. U kompleksu KBC Rijeka uočljivi su problemi eksternog i internog (miješanje putova pacijenata, posjetitelja, hrane, opreme i dr.) prometnog povezivanja, nedostatak parkirnih mjesta, poddimenzionirane i prometno neopremljene interne prometnice i dr.

Potez Ulice Josipa Završnika nije graditeljski dovršen te su slobodni prostor više rezultat nečinjenja nego promišljenog planerskog i projektantskog djelovanja.

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– utvrditi prostorno-planske preduvjete za gradnju građevina na planskoj čestici oznake 42P, 45P i 39B,

– uskladiti namjenu površina na području obuhvata sa planovima Investitora i GUP-om,

– uskladiti izgrađene prometnice te ostale prometne površine namijenjene prometu u kretanju i mirovanju s potrebama postojećih građevina i planiranim korekcijama prvobitnog planskog programa,

– uskladiti javne površine, trgove te pješačke i parkovne površine u funkcionalnu mrežu.