Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje da je dana 1. listopada 2018. godine Gradonačelnik donio zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju članak 94. (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) provedena je javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok,  u razdoblju od 29. kolovoza 2018. do 7. rujna 2018. godine.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17), Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel) kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Rijeku objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok.

Termin javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana objavljen je sukladno čl. 96. st. 3. Zakona, u dnevnom tisku, „Novi list“ sa danom objave 20. kolovoz 2018., na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i mrežnim stranicama Grada Rijeke.

Danom 29. kolovoza 2018. Plan je u skladu sa člankom 98. sukladno objavi Prijedlog Plana  izložen na javni uvid na oglasnoj ploči i u sali u prizemlju zgrade Grada Rijeke, Titov trg 3, te su izvršene objave sadržaja Plana na mrežnim stranicama Grada Rijeke, www.rijeka.hr, i u link vezom u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU) Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, www.mgipu.hr.

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja popdručja Potok bio je omogućen tijekom trajanja javne rasprave u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju zgrade, svaki radni dan, osim subote i nedjelje, od 9,00 do 16,00 sati te na web stranici Grada Rijeke: www.rijeka.hr.

Stručna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok s predstavnicima Mjesnog odbora Potok i javnopravnih tijela, održana je 4. rujna 2018. godine u 10,00 sati u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, u izložbenoj sali u prizemlju.

U periodu trajanja javne rasprave održano je javno izlaganje za zainteresiranu javnost i vlasnike nekretnina s obrazloženjem Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok u Mjesnom odboru Potok, Milana Butkovića 2, 4. rujna 2018. godine u 18,00 sati. Dodatno, Odjel je tumačenje Prijedloga Izmjena i dopuna Plana, svakim radnim danom za vrijeme trajanja javne rasprave u periodu od 8,00 do 16,00 sati.

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/17, 65/17), Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem kao nositelj izrade Plana i odgovorni voditelj izrade Plana, obradili su zaprimljena mišljenja, prijedloge i primjedbe iznesene u Javnoj raspravi i sačinili su Prijedlog Izvješća.

Prijedlog Izvješća o Javnoj raspravi Plana izrađen je uz razmatranje pristiglih primjedbi i Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke od 1.listopada 2018.godine, utvrđeno je Izvješće o provedenoj javnoj raspravi u postupku donošenja Plana.