Prostorni planovi lokalne razine su prostorni plan uređenja grada, odnosno općine, generalni urbanistički plan i urbanistički plan uređenja, osim urbanističkog plana uređenja koji se donosi na državnoj ili područnoj razini. Detaljni planovi uređenja doneseni na temelju propisa koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i smatraju se urbanističkim planom uređenja u smislu ovoga Zakona. Za područje Grada Rijeke važeći su trenutno slijedeći Detaljni planovi uređenja: