PPU Grada Rijeke Namjena Javna rasprava 2017.Prostorni plan uređenja grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/03, 26/05 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17 i 21/19) PPU, donijet je 2003. godine.

Izmjenama i dopunama PPU-a iz 2013. godine provedena je kao ciljana izmjena građevinskih područja izdvojene namjene, kao i njima kontaktnih površina te s tim u svezi usklađenja sa propisima kojima se regulira sustav prostornog uređenja.

Izmjene i dopune PPU-a iz 2017. godine uključile su izmjene namjene površina, tj. uključenje u građevinsko područje naselja dijelove građevinskih područja za izdvojenu namjenu (područja sportsko – rekreacijske namjene Marčeljeva Draga, Podkoludricu, Kantrida i Krimeja te ugostiteljsko-turističke namjene Kantrida i Plumbum) te izmjene i dopune dijelova infrastrukturnih sustava od kojih je posebno važno istaknuti utvrđivanje nove trase obilazne željezničke pruge visoke učinkovitosti.

Izmjene i dopune PPU-a iz 2019. godine odnosile su se na izmjene oblika i površine luke nautičkog turizma Baroš, planske oznake LN-4 te usklađivanja namjene površina sjeverno od Senjskog pristaništa kao integralnog kopnenog dijela luke nautičkog turizma Baroš.

Izmjenama PPU-a mjestimično su korigirani oblik i površina dijela izdvojenih građevinskih područja (komunalno-servisno područje Mihačeva Draga, područje industrijske namjene Škurinjska Draga, područje ex Torpedo s kontaktnim zonama, površina infrastrukturnog sustava čvora „Vežica“), a sukladno zakonskim odredbama u području gospodarenja otpadom, utvrđena je mreža sedam reciklažnih dvorišta. Izmjene Prostornog plana obuhvatile su i usklađenje odgovarajućih tekstualnih i grafičkih dijelova Plana s odredbama tada važećeg Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i to u segmentu procedura (ne)posredne provedbe, posebice obveze izrade i vrste planova užeg područja i redefiniranje njihovog obuhvata, urbanističkih pokazatelja, terminoloških odrednica i drugo.

Razlozi za pristupanje izmjenama i dopunama PPU-a

  • promjene namjene područja Gospodarske, proizvodne – pretežito industrijske namjene, oznake I1-1,
  • izmjene uvjeta gradnje unutar izdvojenih građevinskih područja namijenjenih rekreaciji,
  • izmjene oblika i površine građevinskih naselja,
  • ispravka očite greške/propusta ili usklađenje s ostalim dijelovima Plana.

Ocjena postojećeg stanja, polazišta i ciljevi uređenja

Tijekom 2020. godine Gradu Rijeci obratili su se trgovačka društva PIK d.d. i Plodine d.o.o., koji planiraju poslovnu aktivnost usmjerenu na međusobnu zamjenu i kupoprodaju nekretnina. Kako bi nakon zamjene i kupoprodaje nekretnina navedene tvrtke mogle nastaviti obavljati svoju djelatnost, mora se izvršiti prenamjena zemljišta na kojem se nalaze navedene nekretnine.

Obzirom na navedeno, predlaže se promjena namjene izdvojenog građevinskog područja oznake I1-1 iz Gospodarske, proizvodne – pretežito industrijske namjene, u Gospodarsku – pretežito trgovačku namjenu oznake K2. Takva promjena namjene omogućiti će Plodinama d.o.o. da nastave obavljati trgovačku djelatnost nakon što izvrši zamjena i kupoprodaja nekretnina s Pik d.d..

Razlozi za poduzimanje takve poslovne aktivnosti obrazloženi su prilagođavanjem poslovnim i tržišnim uvjetima Plodina d.o.o., kroz povećanje zastupljenosti na istočnom dijelu grada, osobito iz perspektive blizine njihovog budućeg sjedišta te mogućnosti da se osigura zamjenska lokacija za implementiranje novih tehnologija i novih proizvodnih procesa PIK d.d..

Tijek izrade

8. listopada. 2023

7. kolovoza, 2023

25. svibnja 2023.

17. veljače 2023.

8. lipnja 2022.

12. svibanj 2022.

28. travanj 2021.

7. travnja 2021.

23. ožujka 2021.