Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke održat će se od 6. lipnja do 5. srpnja 2023. godine. Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prostorijama Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo na adresi Titov trg broj 3.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 024-02/23-01/52-36, URBROJ: 2170-1-02-00-23-28 i KLASA: 024-02/23-01/52-36, URBROJ: 2170-1-02-00-23-27) od 24. svibnja 2023. godine, Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Rijeku, objavljuje da će se od  6. lipnja  do  5. srpnja 2023.  godine održati

 JAVNA  RASPRAVA O PRIJEDLOGU  IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA RIJEKE
I
PRIJEDLOGU  IZMJENA I DOPUNA
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA
GRADA RIJEKE

Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna planova u periodu od

6. lipnja  do  5. srpnja 2023. godine:

  • u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju zgrade, svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati,
  •  na web stranici: www.rijeka.hr.

Za vrijeme trajanja javne rasprave organiziraju se 13. lipnja 2023. godine  javna izlaganja  s obrazloženjem Prijedloga izmjena i dopuna planova:

  • za javnopravna tijela u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju u 10,00 sati,
  • za svu zainteresiranu javnost u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, u 18,00 sati.

Predstavnici Nositelja izrade će tijekom trajanja javne rasprave pružati dodatno tumačenje izloženih Prijedloga izmjena i dopuna planova unutar uredovnog vremena za stranke: ponedjeljkom, srijedom i petkom, od 8,30 do 13,00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo na adresi Titov trg broj 3.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Prijedlog izmjena i dopuna planova mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave (zaključno s 5. srpnja 2023.):

  • dostaviti u pisanom obliku, poštom na adresu Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, Titov trg 3, Rijeka ili predati osobno na istoj adresi, u pisarnici, na šalter broj 1,
  • izjaviti u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu napisani čitljivo i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, te svi koji nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlog izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja grada Rijeke

Tekstualni dio:

Grafički dio:

1. Korištenje i namjena površina M 1:25000 (PDF, 9MB)

1.2. Plan prometa M 1:25000 (PDF, 7,9MB)

3.1.a. Područja posebnih uvjeta korištenja – kulturna baština M 1:25000 (PDF, 11,9MB)

3.1.b. Područja posebnih uvjeta korištenja – prirodna baština i krajobraz M 1:25000 (PDF, 11,7MB)

3.4. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – Plan procedura M 1:25000 (PDF, 12,1MB)

3.4.1. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – Plan procedura s preklopom područja zajedničkih obilježja M 1:25000 (PDF, 12,2MB)

4.1. Građevinska područja naselja 1:5000

Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

Tekstualni dio:

Grafički dio:

1. Korištenje i namjena prostora

1.1. Korištenje i namjena prostora – pregledna karta M 1:10000  (PDF, 13,5MB)

1.1. Korištenje i namjena prostora M 1:5000

2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti

3.1. Prometna mreža – cestovna i željeznička mreža, pomorski promet M 1:10000  (PDF, 3,7MB)

3.2. Komunalna infrastrukturna mreža

4.1.a. Područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju – kulturno-povijesna baština M 1:10000  (PDF, 11,5MB)

4.1.b. Područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju – prirodna baština i krajobraz M 1:10000  (PDF, 11,4MB)

4.4. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
– područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – plan procedura

4.5. Oblici korištenja i način gradnje – oblici korištenja

4.6. Oblici korištenja i način gradnje – način gradnje

4.7. Oblici korištenja i način gradnje – urbana pravila

4.7.1. Oblici korištenja i način gradnje – urbana pravila – preklop s područjima zajedničkih obilježja M 1:10000  (PDF, 13MB)