PPU Grada Rijeke Namjena Javna rasprava 2017.

Prostorni plan uređenja grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/03, 26/05 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17), donijet je 2003. godine.

Izmjenama i dopunama PPU-a iz 2013. godine provedena je kao ciljana izmjena građevinskih područja izdvojene namjene, kao i njima kontaktnih površina te s tim u svezi usklađenja sa propisima kojima se regulira sustav prostornog uređenja.

Izmjene i dopune PPU-a iz 2017. godine uključile su izmjene namjene površina, tj. uključenje u građevinsko područje naselja dijelove građevinskih područja za izdvojenu namjenu (područja sportsko–rekreacijske namjene Marčeljeva Draga, Podkoludricu, Kantrida i Krimeja te ugostiteljsko-turističke namjene Kantrida i Plumbum) te izmjene i dopune dijelova infrastrukturnih sustava od kojih je posebno važno istaknuti utvrđivanje nove trase obilazne željezničke pruge visoke učinkovitosti kojom se značajno zaobilaze građevinska područja grada Rijeke i time umanjuju negativni utjecaji pruge, kao i nove trase žičare od Školjića do Trsata.

Izmjenama PPU-a mjestimično su korigirani oblik i površina dijela izdvojenih građevinskih područja (komunalno-servisno područje Mihačeva Draga, područje industrijske namjene  Škurinjska Draga, područje ex Torpedo s kontaktnim zonama, površina infrastrukturnog sustava čvora „Vežica“), a sukladno zakonskim odredbama u području gospodarenja otpadom, utvrđena je mreža sedam reciklažnih dvorišta. Izmjene Prostornog plana obuhvatile su i usklađenje odgovarajućih tekstualnih i grafičkih dijelova Plana s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), i to u segmentu procedura (ne)posredne provedbe, posebice obveze izrade i vrste planova užeg područja i redefiniranje njihovog obuhvata, urbanističkih pokazatelja, terminoloških odrednica i drugo.

Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

  • izmjena oblika i površine luke nautičkog turizma Baroš, planske oznake LN-4,
  • usklađivanja namjene površina sjeverno od Senjskog pristaništa kao integralnog kopnenog dijela luke nautičkog turizma Baroš,
  • korekcije uvjeta gradnje/rekonstrukcije u i izvan građevinskog područja naselja,
  • ispravka očite greške/propusta ili usklađenje s ostalim dijelovima Plana.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

  • izvršiti usklađenje Plana sa zakonskom regulativom u pogledu nesmetane provedbe akata s područja koncesioniranja,
  • utvrditi odgovarajuće uvjete gradnje u i izvan građevinskog područja

Tijek izrade

3. Prosinca 2019

14. rujna 2019.

24. srpnja – 27. kolovoza 2019.

23. srpnja 2019.

14. prosinca 2018.

3. prosinca 2018.

28. studenog 2018.